UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Onko kuntasi kiinnostunut hakemaan malliin mukaan?

» Tutustu hakuohjeisiin

Mallissa mukana olevat kunnat sitoutuvat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön lasten parhaaksi.

Yhteistyö UNICEFin kanssa käynnistyy kunnan koordinaattorin ja koordinaatioryhmän koulutuksella. Koulutuksen jälkeen kehittämistyö käynnistyy kunnan tekemällä nykytilan kartoituksella. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään kunnassa toteutuu. Arvioinnissa ovat apuna UNICEFin kehittämät, lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvat materiaalit (uudistetaan vuoden 2020 aikana).

Kartoituksen tehtyään kunta päättää, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. UNICEF seuraa työn etenemistä. Kunta arvioi työnsä etenemistä ja tuloksia sekä raportoi niistä säännöllisesti UNICEFille.

Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Tunnustusta myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

Mitkä ovat lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet?

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

Lisätietoja

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija, sanna.koskinen@unicef.fi, 050 576 2293, Twitter: @sanna_kos
Johanna Laaja, erityisasiantuntija, johanna.laaja@unicef.fi, 040 721 1515, Twitter: @johannalaaja
Mikael Malkamäki, koordinaattori, mikael.malkamaki@unicef.fi, 050 442 5242, Twitter: @mikaelmalkamaki

» Mallia toteuttavat kunnat
» Materiaalipankki