Siirry sisältöön

Läpinäkyvyys

Luotettavuus ja vastuullisuus ovat toimintamme kulmakiviä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa valtuutuksen toiminnallemme ja ohjaa sitä. Noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen lakia. Osallistumme myös lainsäädännön kehittämiseen parantaaksemme lapsen oikeuksien toteutumista.

Läpinäkyvyysperiaate  

Suomen UNICEF on sitoutunut jakamaan tietoa yleisölle ja sidosryhmilleen toiminnastaan ja ohjelmistaan. Tiedon julkinen saatavuus on UNICEFin toiminnan luottamuksen kannalta avaintekijä. Läpinäkyvyys puolestaan on UNICEFin kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun luotettavuuden kivijalka.

Lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

Toimintaamme ohjaavat Suomen lainsäädäntö, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja hyvän hallintotavan periaatteet. Yhdistyslaki määrittää toimintamuotomme, hallinnolliset periaatteet ja toimintatavat.

EU:n tietosuoja-asetus sekä sitä täydentävä Suomen lainsäädäntö määrittävät tiedon käsittelyn ja yksityisyydensuojan. Noudatamme kansainvälisen UNICEFin hyvän hallintotavan ohjeistuksia mm. hallituksen jäsenten nimitysten, riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen sekä eettisten periaatteiden osalta.

Julkinen tieto ja läpinäkyvyysperiaatteen laajuus

Julkaistavalla tiedolla tarkoitetaan julkaisutavasta riippumatta kaikkea Suomen UNICEF ry:n julkaisemaa tai Suomen UNICEF ry:n hallussa olevaa informaatiota, joka koskee UNICEFin toimintaa, päätöksiä tai periaatteita.

Tiedon saatavuus

Yleisperiaate on, että kaikki tässä läpinäkyvyysperiaatteessa määritelty tieto on julkista tai tiedusteltaessa saatavissa, huomioiden määritellyt rajoitukset. Suomen UNICEF ry:n internet-sivuilla julkaistaan tietoa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta, kuten tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä tietoa yhdistyksen hallinnollisesta rakenteesta ja hallintoelimistä.

Julkaistavan tiedon rajoitukset

Läpinäkyvyysperiaatteen kattavuudesta huolimatta Suomen UNICEF ry:ssä on joitain tiedon julkisuutta rajoittavia luottamuksellisia tekijöitä liittyen lainsäädäntöön, turvallisuuteen tai käytäntöön. Seuraaviin ryhmiin kuuluvat tiedot luokitellaan luottamuksellisiksi, eivätkä ne ole julkisia: 

luottamukselliset kolmannelta osapuolelta saadut tai lähetetyt tiedot
tiedot, jotka voivat saattaa henkilön vaaraan tai loukkaavat henkilön oikeuksia tai yksityisyyttä,

  • lainsäädännölliseen menettelyyn liittyvät tiedot, jotka voivat aiheuttaa Suomen UNICEF ry:lle kohtuuttoman oikeudellisen riskin
    sisäiset asiakirjat mukaan lukien sähköpostit ja valmisteilla olevat asiat,
  • kaupallinen tieto, joka saattaisi vahingoittaa joko Suomen UNICEF ry:n tai muiden asiaan liittyvien tahojen taloudellista etua,
  • tieto, jonka julkaisu saattaisi heikentää kansallisen hallituksen, viranomaisten, lahjoittajien tai muiden merkittävien sidosryhmien kanssa käytävää vaikuttamisen vuoropuhelua,
  • muu tieto, joka luonteensa tai olosuhteiden takia katsotaan olevan luottamuksellista.

Tiedustelujen käsittely

Suomen UNICEF ry pyrkii vastaamaan kaikkiin pyyntöihin koskien tietoja, jotka eivät ole muutoin saatavissa internet-sivuilla. Kyselyt tulee lähettää osoitteella: [email protected].

Suomen UNICEF ry vastaa kyselyihin kohtuullisen ajan, vähintään 30 päivän kuluessa. Mikäli tieto ei ole julkista ja siihen ei voida vastata, Suomen UNICEF ry tiedottaa kyselyn lähettänyttä päätöksen perusteista.

Tekijänoikeudet ja tietojen kopiointi

Tämän ohjeistuksen täytäntöönpano on kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja tekijänoikeuslakien alainen. Voimassaolevat lait saattavat rajoittaa tietojen jäljentämistä, levitystä ja hyväksikäyttöä.

Valvonta

Tämän ohjeistuksen toteuttamisesta vastaavat Suomen UNICEF ry:n pääsihteeri ja talouspäällikkö ja valvonnasta vastaa Suomen UNICEF ry:n hallitus. Ohjeistus päivitetään tarvittaessa sekä vähintään kolmen vuoden välein, seuraavan kerran 2022.

Lain mukainen vastuuvapauslauseke

Suomen UNICEF ry:n toimittaman tiedon hyödyntäminen on tiedon vastaanottajan vastuulla. Suomen UNICEF ry:tä ei voi pitää vastuullisena tiedon käytöstä vastaanottajalle aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta.