Siirry sisältöön

Eettiset periaatteet

Haluamme varmistaa, että kaikki toimintamme on sosiaalisesti vastuullista ja että huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset. Vastuullisuuden tueksi olemme laatineet eettiset periaatteet.

Suomen UNICEF pyrkii edistämään yritysten sosiaalista vastuullisuutta vaikuttamalla valtion hallintoon ja yrityksiin. Haluamme toimia itse samoin kuin mitä edellytämme yrityksiltä. Siksi olemme kartoittaneet oman toimintamme eettiset riskit, laatineet eettiset periaatteet ja sitoutuneet niihin. Eettiset periaatteemme auttavat meitä toteuttamaan vastuullisuutta jokapäiväisessä työssämme. Niin johto, hallitus kuin työntekijätkin ovat sitoutuneet noudattamaan periaatteita kaikilta osin kaikessa toiminnassaan.

Huomioimme toiminnassamme kaikki sosiaalisen vastuun osa-alueet, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä toimintamme ympäristövaikutukset. Lisäksi kehitämme mekanismeja ylläpitää ja seurata vastuullisuuttamme ja raportoida koko prosessista avoimesti ja säännöllisesti.

Eettisten periaatteiden tarkoitus on edistää arvojemme – oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja rohkeus – toteutumista ja kaiken toimintamme eettisyyttä lapsia, lahjoittajia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan. Periaatteet auttavat ja ohjaavat meitä työssämme ja ovat myös ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa mandaatin toiminnallemme ja ohjaa sitä. Noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen lakia. Osallistumme myös lainsäädännön kehittämiseen parantaaksemme lapsen oikeuksien toteutumista. Suomen UNICEFin ohjeistukset ovat yhdenmukaisia eettisten periaatteiden kanssa.

Suomen UNICEFin eettiset periaatteet pohjautuvat kansainvälisen UNICEFin laatimiin
ohjeistuksiin. Periaatteet kattavat myös ympäristövastuun toiminnassamme.

Jaamme eettiset periaatteet seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Lasten oikeudet ohjaavat kaikkea toimintaamme
  2. Eettiset periaatteet työyhteisössämme
  3. Eettiset periaatteet toiminnassamme
  4. Yhteiskunnallinen vastuumme

1. Lapsen oikeudet ohjaavat kaikkea toimintaamme

Kunnioitamme jokaisen lapsen oikeuksia ja työmme päätavoite on edistää niiden toteutumista. Haluamme olla lapsen oikeuksien edistäjänä edelläkävijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työskentelemme kaikki yhdessä tämän tavoitteen toteuttamiseksi varainhankinnan, viestinnän ja vaikuttamisen keinoin.

Tiedostamme, että myös omalla toiminnallamme voi olla negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Edellytämme sopimusyhteistyökumppaneiltamme lapsen oikeuksien kunnioittamista. Siksi tunnistamme mahdolliset riskitilanteet, arvioimme lapsen oikeuksien kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun ja toimimme sen mukaisesti.

2. Eettiset periaatteet työyhteisössämme

Yhdenvertainen ja monimuotoinen työpaikka

Olemme sitoutuneet edistämään työyhteisömme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.Tunnistamme ja hyödynnämme työntekijöidemme yksilöllistä osaamista. Jokainen voi osallistua työyhteisön kehittämiseen.

Perheystävällinen työpaikka

Sitoudumme tukemaan henkilöstön työkykyä sekä joustavaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Olemme perhe- ja lapsiystävällinen työpaikka ja huomioimme henkilöstön erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Teemme perheystävällisyyden lisäämiseksi kehitystyötä henkilöstön kanssa.

Hyvin johdettu ja hyvinvoiva työyhteisö

Kannustamme henkilökuntaamme kasvattamaan ja hyödyntämään osaamistaan monipuolisesti. Johtamisjärjestelmämme on tavoitteellinen ja osallistava. Kehitämme johtamistaitoja ja -osaamista, koska hyvällä johtamisella on vaikutus koko organisaation uusiutumiskykyyn, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Tiedostamme, että hyvä työilmapiiri on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Kannamme kaikki vastuun oman toimintamme eettisyydestä. Puutumme asiaan, jos havaitsemme väärinkäytöksiä tai rikkomuksia. Puuttumisesta ei aiheudu ilmoittajalle kielteisiä seuraamuksia. Johtomme on sitoutunut kuuntelemaan työntekijöitä, selvittämään asian ja ryhtymään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Rohkeuteen kannustava työpaikka

Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja niiden toteutuminen vaatii myös heittäytymistä, kokeiluja ja riskien ottamista. Kehitämme uutta ja uskallamme luopua vanhasta, mutta myös pitää kiinni siitä, mikä toimii. Työyhteisö- ja johtamiskulttuurimme tukevat rohkeutta sekä rakentavaa palautteen antoa ja vastaanottamista, sillä ne ovat edellytyksiä uudistumiselle.

3. Eettiset periaatteet toiminnassamme

Noudatamme hyvää hallintotapaa ja toimimme tehokkaasti

Toteutamme hyvää hallintotapaa ja raportoimme toiminnastamme ajantasaisesti ja läpinäkyvästi. Kehitämme jatkuvasti toimintamme tehokkuutta. Toimintamme valvonta- ja riskienhallinta on säännöllistä ja kattavaa.

Viestimme totuudenmukaisesti ja täsmällisesti

Emme vääristele totuutta ajaaksemme omaa asiaamme. Pyrimme selvittämään faktat, käyttämään ymmärrettävää kieltä ja antamaan asioista totuudenmukaisen kuvan lapsen etua edistäessämme.

Markkinointiviestinnästämme käy ilmi varojen käyttötarkoitus. Noudatamme markkinoinnin hyvän tavan mukaisia periaatteita.

Lasten elämää vaikeuttavien ongelmien ohella tuomme viesteissämme esiin myös eri maissa tapahtunutta myönteistä kehitystä ja sen vaikutuksia lapsiin.

Kunnioitamme lapsen oikeuksia viestinnässämme

Esitämme lapset kunnioittavasti viestinnässämme. Varmistamme, että julkaisemamme materiaali ei saata lasta vaaraan tai loukkaa lapsen yksityisyydensuojaa.

Huomioimme lapset ja nuoret myös viestiemme vastaanottajina erityisesti kanavissa, joita he käyttävät paljon.

Harkitsemme tarkoin, miten voimme viestiä esimerkiksi lasten kohtaamasta väkivallasta ja muusta kärsimyksestä.

Varainhankintamme on vastuullista ja läpinäkyvää

Noudatamme varainhankinnassamme ja varojen käytössä vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja riippumatta siitä, onko rahoittaja yksityishenkilö, yritys tai institutionaalinen rahoittaja. Varainhankintamme eettisyyttä ohjaavat lainsäädäntö, kansainvälisen UNICEFin eettisen varainhankinnan periaatteet ja alaa Suomessa ohjaavat hyvät käytännöt ja suositukset.

Raportoimme saamastamme rahoituksesta ja sen käytöstä avoimesti ja läpinäkyvästi lahjoittajillemme.

Valvomme, ettei UNICEFin nimeä ja logoa käytetä väärin eikä sillä harhaanjohdeta ihmisiä.

Olemme riippumaton ja sitoutumaton toimija

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa vaikuttamalla yhteiskuntamme rakenteisiin, toimijoihin ja poliittisiin päätöksiin. Teemme työtämme puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomina. Meille tämä tarkoittaa, että olemme valmiita tekemään yhteistyötä kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, jotka pystyvät edistämään lapsen oikeuksia tehokkaasti kanssamme.

Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti

Käsittelemme lahjoittajiemme tietoja luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriämme koskeva rekisteriseloste on verkkosivuillamme avoimesti nähtävänä.

Olemme luotettava kumppani ja käsittelemme luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti.

4. Yhteiskunnallinen vastuumme

Olemme lahjomattomia

Emme anna henkilökohtaisten mieltymysten tai etujen vaikuttaa päätöksentekoon emmekä vastaanota järjestön ulkopuolelta tarjottavia lahjoja tai etuja, jotka voivat vaikuttaa riippumattomuuteemme tehtävien hoidossa. Kukin työntekijä ja yhdistyksen sääntöjen mukaisen toimielimen jäsen pidättäytyy osallistumasta sellaisen asian käsittelyyn, jossa yksityinen etu saattaa olla ristiriidassa järjestön edun kanssa. Emme käytä järjestöön liittyvää asemaamme edistämään henkilökohtaisia etuja.

Huomioimme hankinnoissamme sosiaalisen ja ympäristövastuun

Tavaroiden ja palveluiden hankinnassa noudatamme hankintaperiaatteita, jotka ohjaavat ympäristöystävällisempiin valintoihin. Pyrimme minimoimaan hankintojen määrän sekä kierrättämään tavaroita mahdollisuuksien mukaan. Suosimme tuotteita ja palveluita, joilla on ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkintä tai sertifikaatti.

Huomioimme myös muut toimintamme ympäristövaikutukset

Tiedostamme ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökysymysten vaikutuksen lapsen oikeuksien toteutumiseen. Tavoitteenamme on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen myös omassa toiminnassamme.

Toimintamme eettisyyden takaaminen on jokaisen vastuulla.

Me kaikki sitoudumme näihin periaatteisiin, jotta eettisyys toteutuisi mahdollisimman hyvin kaikessa toiminnassamme.