Siirry sisältöön

Lausunto yritysvastuulain oikeudelliseen selvitykseen

Lausunto on jätetty sähköisen lausuntopalvelu.fi:n kautta 30.9.2020

Yleiskommentit:

Mitkä ovat kannaltanne selvityksen keskeisimmät näkökulmat?

Suomen UNICEFin perustehtävänä on vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen saamalla aikaan pysyviä muutoksia jokaiselle lapselle kaikkialla maailmassa. UNICEFilla on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan erityisrooli toimia sopimuksen toteutumisen arvioijana ja asiantuntijana (LOS, art. 45). Arvioimmekin tässä lausunnossa, miten lasten oikeuksien tulisi toteutua yritysvastuulaissa.

Oikeudellisen selvityksen tärkein anti on se, että Suomessa on mahdollista säätää yritysvastuulaki. Yritysten toiminnalla on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia kaikkien lasten oikeuksiin, ja vaikutukset voivat olla mittavat erityisesti kaikkein haavoittuvimpiin lapsiin. Lasten oikeudet varmistava yritysvastuulaki on ensiarvoisen tärkeä, sillä lapsen oikeudet huomioivalla liiketoiminnalla on merkittävä vaikutus lasten hyvinvointiin. Vastuullinen yritystoiminta rakentaa parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa lapsille, jotka ovat tulevaisuuden työntekijöitä, kuluttajia ja vaikuttajia.

Seuraamme samalla myös EU- ja kansainvälisen tason kehitystä ihmisoikeus- ja ympäristövastuun osalta (EU:n laajuinen yritysvastuusääntely sekä YK:n asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa). Globaalissa kilpailussa yrityksillä tulee olla mahdollisimman tasapuolinen toimintakenttä – mitä korkeamman tason sääntely, sitä parempi. Näiden muiden aloitteiden ollessa vielä epävarmoja ja prosessien ottaessa aikansa tulee Suomen valtion edistää suomalaista yritysvastuulakialoitetta.

Ihmisoikeudet ja ympäristöasiat linkittyvät vahvasti toisiinsa, sillä ilmastonmuutos on huomattava uhka lasten oikeuksien toteutumiselle. Onkin tärkeää, että yritysvastuulaki ottaa molemmat näkökulmat huomioon ja asettaa selkeät toimenpiteet, joita yritysten tulee toteuttaa sekä seuraamukset, mikäli näin ei tapahdu.

Oliko jotain, mitä olisitte toivoneet käsiteltäväksi enemmän?

Koska tietyt ihmisryhmät (ml. lapset) ovat haavoittuvassa asemassa, tulee heidät tehdä näkyvämmäksi yritysvastuusääntelyssä.

Ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskeva asianmukainen huolellisuus:

Asianmukaisen huolellisuuden prosessi

Yritysvastuulaissa tulee varmistaa, että yritykset tunnistavat toimintansa suurimmat riskit, ja että toimenpiteet priorisoidaan näiden pohjalta. Ihmisoikeuksien priorisoinnissa täytyy kiinnittää huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, erityisesti lapsiin. Yrityksillä on globaaleissa arvoketjuissa paitsi suoria, myös liiketoimintakumppaneidensa kautta merkittäviä välillisiä vaikutuksia lasten hyvinvointiin.   Lasten on vaikea tunnistaa omia oikeuksiaan ja puolustaa omia etujaan ja tarpeitaan, joten myös nämä välilliset vaikutukset tulee huomioida yritysten toimesta riskiarvioinneissa.

Kuten selvityksessä ehdotetaan, yrityksillä tulee olla käytössä riippumaton viestintäkanava (”whistleblowing-kanava”), jonka kautta väärinkäytöksiä voi raportoida matalalla kynnyksellä. EU:ssa tämä tuleekin pakolliseksi joulukuussa 2021 yli 50 hengen yrityksissä. Yritysvastuulaisissa tulee varmistaa, että kanava on avoin sekä työntekijöille että sidosryhmille. Kanavan täytyy olla anonyymi ja niin turvallinen, että myös lapset ja nuoret työntekijät pystyvät ja uskaltavat sitä käyttää ilman negatiivisia seuraamuksia ilmoittajalle.

Raportointivelvoitteen osalta on tärkeää, että tieto on vertailukelpoista. Sen lisäksi raportoinnissa tulisi erikseen huomioida liiketoiminnan suorat ja välilliset vaikutukset heikommassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten lapsiin.

 Toiminnan huolellisuuden arviointi

Suomen UNICEF kannattaa asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta, joka perustuu riskianalyysiin ja on mieluummin avoin ja joustava kuin liian tiukasti määritelty. Tämä jättää joustoa eri kokoisten yritysten raportointivaatimuksille. Asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen tulee kattaa yrityksen globaalit arvoketjut niissä rajoissa kun se on mahdollista, sillä siellä vaikutukset lapsiin ovat usein merkittävät.

Määritelmät

Riskikartoituksen ja -analyysin jälkeen toimenpiteet tulee aloittaa isoimmista ihmisoikeusriskeistä. Kaikkia riskejä on todennäköisesti mahdotonta käsitellä kerralla yrityksen rajallisten resurssien takia.

Ihmisoikeusmääritelmän tulisi kattaa YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti vähintään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, Taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa sekä ILO:n yleissopimuksissa kuvatut oikeudet, sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa kuvatut oikeudet.

Soveltamisalat

Selvityksessä todetaan, että ”YK:n ohjaavien periaatteiden lähtökohtana on, että kaikkien yritysten on noudatettava asianmukaista huolellisuutta niiden koosta ja muista tekijöistä riippumatta

Suomen UNICEF katsoo, että yritysvastuulain tulisi tämän mukaisesti kattaa mahdollisimman laajasti suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset sekä näiden globaalit arvoketjut. Emme näe tarvetta rajata pois toimialoja tai maantieteellisiä alueita. Tiettyjen alueiden rajaaminen pois saattaa siirtää tuotantoa toisiin maihin, ja edesauttaa ihmisoikeusrikkomusten, ja erityisesti lasten oikeuksien rikkomusten, siirtymistä toisaalle lain ulottumattomiin.

Valvonta ja sanktiot

Oikeuden hakeminen ja saaminen tulee tehdä helpoksi lapsille. Lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Kun oikeuksien olemassaolo on epäselvää, oikeuden hakeminen on mahdotonta. Onkin ensiarvoisen tärkeää kasvattaa lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Voimasuhteet ovat aivan eripariset silloin kun toisella puolella on lapsi tai hänen perheensä ja toisella puolella iso kansainvälinen yritys. Oikeussuojan varmistamiseksi valtioiden tulee varmistaa pääsy tehokkaisiin tuomioistuinmenettelyihin sekä lapselle, että hänen

perheelleen. Oikeusavun turvaaminen lapsille on erittäin tärkeää, sillä heille on hankalaa tai mahdotonta saada tarvittavaa tietoa ja edistää oikeusprosesseja ilman aikuisen apua. Iso kysymys on tämän varmistaminen niissä tapauksissa, jolloin rike tapahtuu pitkässä ja monimutkaisessa globaalissa arvoketjussa. Myös puolueeton oikeudenkäynti tulee varmistaa, jotta uhrit saavat oikeudenmukaiset korvaukset ja yritys vastaavasti seuraamukset.  Tehokas oikeussuoja täytyy määritellä tarkasti, jotta voidaan varmistaa sen asianmukainen toiminta ja estää väärinkäytökset.

Sääntelytavat

Suomen UNICEF yhtyy selvityksen arvioon, että säätäminen erillislakina olla paras vaihtoehto sääntelyn ymmärrettävyyden kannalta.

Vaikutusarviointi:

Mitä olisi huomioitava mahdollisen lainsäädännön vaikutusarvioinnissa?

Suomen UNICEFin mielestä olisi tärkeää selvittää yritysvastuulain suhde mahdolliseen tulevaan EU-sääntelyyn.

 

Outi Kauppinen, erityisasiantuntija, Suomen UNICEF