Siirry sisältöön

Lausunto konsulipalveluiden järjestämisestä

Ulkoministeriön pyynnöstä Suomen UNICEFin lausunto aiheesta:
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta

Tiettyjen maiden konsulipalveluiden siirtäminen toiseen maahan aiheuttaa kohtuutonta haittaa Suomessa kansainvälistä suojelua saaneille henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen, ja näiden maiden osalta palveluiden siirto vaatii laajempaa harkintaa kuin nyt annettu esitys.

Tällä esityksellä on toteutuessaan oleellisia vaikutuksia Suomessa kansainvälistä suojelua saavien myanmarilaisten perheenyhdistämisoikeuden toteutumiseen. Tätä ei ole esityksessä lainkaan huomioitu.

Nyt annetussa esityksessä presidentin asetukseksi Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä erityistä huolta aiheuttaa esitys Suomen Yangonin suurlähetystön konsulipalveluiden siirtämistä Bangkokiin. Myanmarin vaikea poliittinen tilanne on ajanut maan kansalaisia liikkeelle kaikkialla maailmassa ja Suomessakin myanmarilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut.

Konsulipalveluihin luetaan myös oleskeluhakemukset ja konsulipalveluiden siirto tuleekin oleellisesti vaikeuttamaan Suomessa kansainvälistä suojelua saaneiden myanmarilaisten perheenjäsenten perheenkokoamista.

Perheenyhdistäminen on Suomessa osoittautunut hyvin ongelmalliseksi useasta syystä, joista yhtenä syynä on ollut se, että tietyistä maista oleskelulupaa täytyy lähteä hakemaan oman maansa ulkopuolelle.

Ulkomaalaislaki edellyttää, että oleskelulupaa hakeva vierailee Suomen edustustossa tai maahanmuuttoviraston toimipisteessä hakemuksen jättämistä tai henkilöllisyyden tunnistamista varten. Ulkomaalaislaki edellyttää myös, että hakija on laillisesti siinä maassa, jossa hän jättää hakemuksensa ja että hän todistaa tämän asiakirjoin. Pakolaistaustaisilla henkilöillä ei useinkaan ole henkilöasiakirjoja, jolloin he eivät voi matkustaa ulkomaille, tai heidän lähtemisensä on muuten heille suuri riski, tai lähtö on evätty. Laillisen oleskelun vaatimuksesta ei jousteta edes pakolaisaseman saaneen perheenjäsenten kohdalla, mikä on käytännössä voinut estää oleskelulupahakemuksen jättämisen. Nämä merkittävät, käytännölliset ja taloudelliset haasteet, vaikuttavat etenkin juuri heihin, jotka ovat kaikkein suurimman suojelun tarpeessa, ja erittäin hädänalaisia.

Kun konsulilakia muutettiin 2014 siten, että kaikkia konsulipalveluja ei anneta enää kaikissa edustustoissa, muutoksen tavoitteena oli, antaa konsulipalveluja tehokkaasti mutta tavoitteena oli ”erityisesti konsulipalvelujen tehokkuuden lisääminen Euroopassa, jossa etäisyydet ovat lyhyet ja rajojen ylittäminen on ongelmatonta (HE 102/2014 vp, s. 8). Nyt annettu esitys presidentin asetuksesta ei kunnioita tätä tavoitetta.

Kestävämpi ratkaisu olisi muuttaa konsulilakia siten, että laki tunnistaisi EU:n ulkopuoliset, kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäsenet hädänalaisessa asemassa oleviksi – jotka siis ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin oman maansa Suomen edustustossa. Tätä laki ei nyt tunnista, ja koska tämä esitys ei koske konsulilakia vaan presidentin asetusta Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä, Suomen UNICEF katsoo, että konsulilain ollessa tämä, konsulipalveluiden siirto Yangonin suurlähetystön osalta ei tule olla mahdollista. Nostamme kuitenkin tässä yhteydessä esiin tarpeen muuttaa konsulilakia siten, että siitä poistettaisiin sen lähtökohtaiset esteet – edellä kuvatusti - toteuttaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaa oikeutta perhe-elämän suojaan, jolloin hakijoilla tulisi aina olla oikeus asioida heitä lähimmässä olevassa edustustossa.

Perheenyhdistäminen on lapsen kannalta merkittävä lapsen kasvua tukeva oikeus. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa huomioimaan kaikessa, välillisestikin lapsiin vaikuttavassa, päätöksenteossa lapsen edun. Se tarkoittaa tämänkin esityksen kohdalla lapsivaikutusten arviointia. Tätä ei esityksessä ole tehty. 

Kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäsenten haavoittuvainen asema ja tosiasialliset olosuhteet tulee ottaa huomioon oleskelulupaprosessin kaikissa vaiheissa, ja nyt annettu esitys on jättänyt huomiotta tämän oleellisen ihmisoikeuden toteutumisen arvioinnin, niin lasten kuin heidän vanhempiensa osalta. 

Inka Hetemäki
ohjelmajohtaja, Suomen UNICEF