Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Lapsen oikeudet voidaan jakaa ryhmiin

Luokka-asteet: 3.-6. , 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, kuvataide, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Tarkastella syvemmin Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloja ja huomata, että ne voidaan ryhmitellä esimerkiksi teemoihin "Terveys", "Koulutus", "Suojelu" ja "Osallistuminen".

 

Ohjeet:

 1. Leikatkaa liitteenä olevasta tulostettavasta tiedostosta lapsen oikeuksien artiklat irti toisistaan. Jakakaa jokaiselle oppilaalle yksi artikla. Kehota oppilaita lukemaan teksti huolellisesti. Tarvittaessa käykää läpi ja selvittäkää vaikeasti ymmärrettävät sanat ja käsitteet.
 2. Pyydä oppilaita nyt muodostamaan ryhmiä sen mukaan, että samaan teemaan sopivat artiklat kerääntyvät yhteen. Rohkaise oppilaita keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Selitä myös, että jotkut artiklat on vaikeampi ryhmitellä ja että ehdottoman oikeaa vastausta ei kaikkien artiklojen
  kohdalla voidakaan löytää.
 3. Kun kaikki ovat sijoittuneet johonkin ryhmään, pyydä ryhmiä miettimään otsikko, joka yhdistää artikloja.
 4. Lopuksi ryhmät esittelevät koko luokalle valitsemansa otsikon ja kertovat, millaisia artikloja ryhmään kuuluu.
 5. Kootkaa artiklaryhmät kaikkien näkyville. Ne voidaan myös liimata omille taustapahveilleen tai ryhmitellyistä artikloista voi ottaa valokuvat. Tutkailkaa yhdessä, mitä artikloja eri ryhmiin kuuluu.
 6. Keskustelkaa ryhmitellyistä oikeuksista yhteisesti:
 • Mitkä oikeudet oli vaikea sijoittaa mihinkään ryhmään? Miksi?
 • Mitkä oikeudet oli helppo sijoittaa ryhmään? Miksi?
 • Puuttuuko valitsemistanne otsikoista vielä jokin Lapsen oikeuksien sopimuksen osa-alue? Mikä se voisi olla?

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat muodostavat kokonaisuuden. Sopimuksesta ei voi poistaa yhtään artiklaa, sillä sopimukseen kirjatut lapsen oikeudet tukevat toisiaan. Mitään artiklaa ei voi myöskään nostaa muita tärkeämmäksi, sillä kaikki lapsen oikeudet ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. 

Muunnelma:

 • Harjoitus voidaan toteuttaa myös siten, että jaetaan oppilaat 2-3 hengen ryhmiin. Kukin ryhmä saa Lapsen oikeuksien sopimuksen kaikki artiklat. Ryhmä järjestää artiklat ryhmiin, antaa ryhmille otsikot ja liimaa ne paperille tai ottaa ryhmittelyistä kuvat. Lopuksi esitellään ryhmittelyt muille.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Oppilaat tekevät seinäjulisteen tai diaesityksen jostakin artiklaryhmästä ("Terveys", "Koulutus", "Suojelu" ja "Osallistuminen"). Esitykseen kootaan siihen liittyviä uutisia, artikkeleja, kuvia ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.