Hoppa till innehållet
Barnkirurg Mika Venhola

Barnkirurg Mika Venhola: Intersex barn är vanliga barn

Barnkirurg påminner under Pride att operationer av kosmetiska skäl på intersex barn kränker de mänskliga rättigheterna.

Ett intersex barn är ett vanligt barn och barnets kropp behöver inte korrigeras. Detta vill barnkirurgen Mika Venhola understryka. 
 
UNICEF intervjuade Venhola i samband med kampanjen Låt oss prata om intersex. Venhola arbetar som biträdande överläkare vid Uleåborgs universitetscentralsjukhus. Venhola har förespråkat i 20 år redan att intersex barn inte ska genomgå kirurgi i genitalierna utan hälsoskäl förrän barnet själv kan ta ställning i frågan. 

Ett intersex barns könskaraktäristika passar inte in i typiska definitioner av hur en flickas eller pojkes kropp ska vara. Det kan finnas variationer i de inre eller yttre genitalierna, hormonfunktionen eller kromosomerna. 

Intersexvariation är ett medfött, kroppsligt tillstånd. Ibland upptäcks det vid födseln, ibland först senare, ofta i puberteten. 

I Finland föds uppskattningsvis 250–850 intersex barn varje år. Antalet baseras på internationella uppskattningar av andelen intersex personer i befolkningen. 

- Det är en naturlig variation av kroppens könskaraktäristika. Intersexvariation är ett lika gammalt fenomen som mänskligheten själv, säger Venhola. 

Ett litet barns kropp behöver inte “korrigeras” 

Venhola betonar att intersexvariation i de flesta fall inte är förknippad med några omedelbara hälsoproblem, och det finns inget behov av att “korrigera” ett litet barns genitalier. 

Venhola kallar operationer som utförs av andra än hälsomässiga skäl för kosmetisk kirurgi. Sådana utförs fortfarande i Finland. 

”Vi har en tanke om hur en pojkes och flickas genitalier bör se ut. Sedan utför man kirurgiska ingrepp för att uppfylla dessa standarder.” 

MIKA VENHOLA 

I praktiken innebär ingreppen till exempel att man minskar ett barns klitoris som klassas som för stor eller att man skapar en vagina för barnet om den saknas. 

Intersex barn behöver ro att växa 

 Operationer kan vara mycket traumatiserande för ett litet barn. 

- Det här är omfattande kirurgi. Direkta problem är infektioner och bristningar i skapade konstruktioner, vilket i värsta fall kan leda till operationer i flera år, säger Venhola. 

På längre sikt förekommer det också allvarliga problem. Vid åtgärder där man förminskar klitoris finns det stor risk att man förlorar den sexuella känsligheten. I värsta fall kan operationen leda till smärta varje gång vid sexuell upphetsning. En vagina som skapas för barnet bildar oftast ärr när barnet växer. 

Ett väsentligt problem är också att valet av barnets kön är slutligen en gissning av läkarna. De kan inte veta hur barnet senare kommer att uppfatta sitt eget kön. 

– Man kan inte påverka en människas upplevelse av sitt eget kön genom kirurgi. Även om vi opererar ett barn kroppsligt till flicka, är det inte alls säkert att hen senare upplever sin identitet som flicka. Och då har operationerna för att skapa en flickas kroppslighet varit helt fel. 

Venhola understryker att man ska låta intersex barn få växa upp i fred. 

- Operationer kan utföras när den unga själv kan bedöma saken. De måste baseras på den intersex personens egen information och val. 

Kosmetiska operationer kränker de mänskliga rättigheterna 

Venhola påminner att operationer av kosmetiska skäl på intersex barn kränker de mänskliga rättigheterna, till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har rekommenderat Finland att förhindra onödiga medicinska ingrepp som intersex barn inte kan ge sitt samtycke till. 

Varför utförs de ändå? 

Därför att makten att besluta i frågan har lagts i läkarnas händer, svarar Venhola. 

- Få föräldrar har information på förhand om intersexvariationer. Man pratar inte om det på mödrarådgivningen. När det kommer upp är föräldrarna ofta oroliga och förvånade. Läget är snedvridet så att experterna säger hur vi ska agera och föräldrarna lyssnar. 

Kirurger å sin sida är konservativa. 

- De har fått utbildning enligt vilken man kan korrigera saker med kirurgi. Om man ser intersexvariation som en sjukdom, så väntar den ju bara på att botas. 

En djupare orsak är att man fortfarande i vårt samhälle tänker att kön kan delas in i två tydliga lådor. Även läkarna kan tänka att barnets liv blir lättare senare om han eller hon tydligt faller i kategorin flicka eller pojke. 

Venhola konstaterar att kön snarare bör ses som ett kontinuum. Utöver kvinna och man kan kön vara något däremellan eller något helt annat, 

Varje barn är sitt speciella jag 

Mika Venholas råd till föräldrar till ett intersex barn och barnets närstående är enkelt: ”Gläd er och älska.” 

Enligt Venhola är det inte väsentligt om man till exempel väljer ett särskilt könskänsligt namn till barnet. Det är viktigt att stödja barnet när det växer till sitt unika jag. 

”Ett intersex barn växer och utvecklas som sitt eget speciella, oerhört intressanta jag, såsom varje barn.” 

MIKA VENHOLA 

Venhola anser att det skulle vara viktigt att människor fick veta mer om intersexvariation och annan könsmångfald. Han är glad över att könsmångfald ingår i läroplanerna. 

Han önskar också att anställda inom utbildning och hälsovård utbildas att bättre förstå mångfald i kön och sexualitet. 

- Strikt binärt könstänkande är ett fängelse för oss alla, säger Venhola. 

- Vill vi att våra barn ska bli stereotypa så att de inte kan vara sådana som de verkligen är? Könsmångfald rör oss alla. 

Läs mer 

Läs om UNICEFs kampanj Låt oss prata om intersex