Hoppa till innehållet
Rädda liv i katastrofer!
Ge en nödhjälpsgåva

Låt oss prata om intersex

Pride-flaggan och intersex-flaggan vajar i vinden.

UNICEF vill påminna att barn med intersexvariation har rätt att bestämma över sin egen kropp. Genom att öka medvetenheten om intersex skapar vi tillsammans ett samhälle där alla intersex barn och unga öppet kan vara sig själva. Delta i diskussionen!

Intersex är ett medfött fysiskt tillstånd 

Ett barn med intersexvariation passar inte in i typiska definitioner av hur en flickas eller pojkes kropp ska vara. Det är en naturlig variation i könskaraktäristika som alltid har förekommit hos människor, över hela världen.

Intersexvariationer är medfödda, men den är inte nödvändigtvis synlig omedelbart efter födseln.

Intersexvariationer kan framträda under puberteten när barnets utveckling inte fortskrider som vanligt, eller först i vuxen ålder. En del människor får aldrig veta att de är intersex.

”Varierande könskaraktäristika är lika gammalt som mänskligheten själv.”

- Mika Venhola, Mika Venhola, barnkirurg, biträdande överläkare, Uleåborgs universitetscentralsjukhus.

Intersexvariation kan visa sig på många olika sätt. Det kan finnas variationer i de inre eller yttre genitalier, hormonfunktionen eller kromosomerna.

Att ha intersexvariation definierar inte en persons könsidentitet. Vissa intersex personer identifierar sig som intersexpersoner, vissa som icke-binära och vissa som man eller kvinna. Nuförtiden uppfattar man könsidentiteten som varje människas egen inre upplevelse som inte kan definieras utifrån.

Två barn går bort från kameran i en regnig miljö och bär färgglada paraplyer.

Intersex barn behöver inte korrigeras

I Finland finns det grundläggande problemet att friska intersex barn opereras. Denna praxis kränker många av barnets rättigheter.

Genom operationerna strävar man efter att ändra barnets kropp så att den passar in i kategorin pojke eller flicka.

Man sade rakt på sak att barnet måste opereras, alltså att han var en defekt pojke, inte intersex.

- Mamma till intersex barn i dagisåldern, Kompetenscentrum för könsmångfald, intervjuer om intersex, 2018

Inget intersex barn ska behöva känna att det är något fel på hen och att något måste ändras. Däremot borde man korrigera attityder och praxis i samhället.

Onödiga operationer och behandlingar kränker bland annat barnets rätt till kroppslig integritet och självbestämmande. Ofta utförs könsmodifierande operationer under de första åren i barnets liv, när barnet ännu inte kan ge sitt samtycke.

Ingreppen kan vara mycket traumatiserande för ett litet barn. Operationerna kan leda till ständiga korrigerande operationer. På lång sikt kan det till exempel förekomma problem med sexuell känslighet.

Problematiskt är också att valet av barnets kön är en gissning av läkarna. Även om man försöker operera ett barn till en flicka, är det inte säkert att barnet känner sig som en flicka när det blir äldre.  

Om det inte finns något hälsomässigt skäl, bör operationer och andra behandlingar inte utföras förrän barnet är tillräckligt gammalt för att uttrycka sin vilja och bedöma konsekvenserna av behandlingarna.

I vissa fall är ett barns intersexvariation förknippad med omedelbara hälsoproblem som måste lösas antingen med medicinering eller kirurgi. Då måste barnet få all nödvändig vård för sina hälsoproblem.

Finland anses vara ett föregångsland för mänskliga rättigheter och medicinsk praxis, men så är inte fallet vad gäller intersex barn. Till exempel på Malta trädde en lag i kraft för sju år sedan som kriminaliserar ändring av ett barns kön, kirurgiskt eller på annat sätt utan barnets egna informerade samtycke.

En ung person klädd i en gul jacka går med en ryggsäck på en väg.

Vad kan vi alla göra? Låt oss prata om intervariation

Intersexvariation får inte vara tabu. Låt oss prata om intersexvariation som en naturlig sak. För det på tal när du fikar med dina vänner.   

Sådana samtal hjälper alla interbarn och unga att vara sig själva utan skam eller hemlighållande.

Intersex människor har berättat att det kan leda till många problem om man döljer sitt kön av rädsla för diskriminering och mobbning. Det kan orsaka känslor av skam och göra det svårt att skapa kontakt med andra människor (Utredning Varken information eller alternativ, justitieministeriet, 2019).  

Mitt barns kamrater har sagt att han har en konstig mamma som förstår såna här saker. Många har föräldrar som förbjuder att prata om det här.

- Kaarina, mamma till ett intersex barn, Utredning varken information eller alternativ, justitieministeriet

Många kanske tänker att det är svårt om ett intersex barn inte kan kallas flicka eller pojke. Det finns ingen anledning att göra ett problem av det. Kärt barn har många namn: raring, älskling, hjärtegryn, sötnos, gullebarn, smula, älskade barn.

Inte bara kvinna och man är kön

Intersex barns rättigheter kränks, eftersom det av någon anledning är svårt i vårt samhälle att förstå att det finns en naturlig variation i människokroppens könskaraktäristika precis som i andra delar av kroppen.

När det finns naturlig variation i könskaraktäristika, förvirrar det människor mer än när det finns variation i öronens form eller antalet tår.

Intersexvariation gör det synligt att könen inte bara är kvinna och man. Könet är snarare ett kontinuum: En person kan vara man och kvinna samtidigt, något däremellan eller något helt annat.

En handflata med en målad symbol för intersex, en lila cirkel på gul bakgrund.
Ett hjärta gjort med fingrarna på en gul bakgrund.

Mer information för yrkesverksamma som arbetar med barn

Föräldrar till intersex barn och intersex människor själva har önskat att alla yrkesverksamma som arbetar med barn till exempel i förskolor och skolor och inom hälso- och sjukvård skulle få mer information och kunskap om i intersexvariationer och mångfalden av kön.

När man delar saklig information skapar det en atmosfär i samhället, där det är möjligt att vara öppet intersex. Genom information och diskussion blir intersexvariationer och könsmångfald en naturlig och vardaglig del av samhället. Att kunna vara sig själv öppet är viktigt för varje barns välbefinnande.

Barnkirurg Mika Venhola: Ro att växa för intersex barn

Intersexvariation är inte en sjukdom eller ett fel, och det finns inget behov att ”reparera” ett litet barns genitalier, betonar barnkirurgen Mika VenholaHan påminner att kirurgiska ingrepp i genitalier, som utförs på barn av kosmetiska skäl kränker de mänskliga rättigheterna. 

Bild: Jarmo Kontiainen/Kaleva

En person klädd i en vit T-tröja tittar in i kameran.