Hoppa till innehållet

Ansvarsfullhet

Två UNICEF-arbetare går över hängbron.

Vår verksamhets etik

Finlands UNICEF har utarbetat etiska principer som stöder dess ansvarsfulla verksamhet. Principernas avsikt är att främja förverkligandet av våra värderingar – rättvisa, pålitlighet och mod – samt etiska förfaranden i all vår verksamhet gentemot barn, givare, personal och övriga berörda parter.

Principerna hjälper och styr oss i vårt arbete och är tillgängliga för bedömning även för utomstående intressenter.

Även medlemmarna i vår styrelse har skrivit under en skriftlig förbindelse, varmed de binder sig till UNICEFs uppdrag, värderingar och etiska principer.

I syfte att främja förverkligandet av barnets rättigheter i våra samarbetsföretags verksamhet, förpliktigar vi våra partners och underleverantörer att förbinda sig vid att respektera barnets rättigheter.

Finlands UNICEF förbinder sig att informera allmänheten och sina intressenter om sin verksamhet och program. Informationens offentliga tillgänglighet är i nyckelposition ur UNICEFs verksamhets pålitlighetssynvinkel. Transparensen i sin tur är stenfoten i UNICEFs programarbete och humanitära hjälp.

Vi tillämpar och uppdaterar årligen en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt utbildar personalen regelbundet i den.

Vi följer upp personalens välmående med regelbundet återkommande enkäter. Vi har även utarbetat instruktioner för personalen hur man ska gå tillväga om man råkar ut för diskriminering eller osakligt bemötande.

Gåvor och förmåner som erbjuds av utomstående tar vi emot enligt tillsammans överenskomna riktlinjer. Vi har noggranna processer för att skydda våra stödjares och övriga intressenters personliga integritet.