Hoppa till innehållet

UNICEFs historia

Barnet har Unicefs hjälpmedel i släden. Renen står bredvid.

UNICEF grundades år 1946 för att underlätta barnens situation i Europa efter kriget.

Efter kriget fanns det över 40 miljoner barn i Europa som behövde hjälp. Av dem var över hälften undernärda och handikappade, ungefär en fjärdedel hade förlorat en av eller båda sina föräldrar.

FN:s nödhjälps- och återuppbyggnadsorganisation (The United Nations Relief and Rehabilitation Administration) påbörjade genast efter kriget hjälpverksamhet för hela Europa. Finland var en av hjälptagarna. Verksamheten upphörde så småningom p.g.a. brist på finansiering och UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund), den internationella nödhjälpsfonden för barn, grundades för att fortsätta det påbörjade arbetet. Tyngdpunkten flyttades allt klarare över till att hjälpa mödrar och barn i nöd.

Grundtanken bakom verksamheten var att regeringarna själva skulle ansvara för omsorgen om barnen. UNICEF skulle ge kompletterande hjälp till länderna där UNRRA hade verkat.

UNICEFs verksamhetsområde var till en början 14 europeiska länder som förstörts under andra världskriget. Organisationen förde mat, medicin och kläder till miljontals barn via mer än 50 000 hjälpcentrum.

Då Europas barns situation förbättrades på 1950-talet tog organisationen som målsättning att förbättra barns situation i underutvecklade länder.

1953 beslöt FN:s generalförsamling att göra nödhjälpsorganisationen till ett bestående FN-organ. På samma gång förkortades organisationens namn genom att lämna bort orden ”International” och ”Emergency”. Den redan etablerade förkortningen UNICEF behölls ändå som sådan.

När UNICEF hjälpte Finlands barn

Finland var det enda landet i Norden där det rådde brist på mat och undernäring var vanligt bland barn. I de värst drabbade områdena hade 70–90 procent av barnen rakit. Tuberkulos blev vanligare och längdtillväxten minskade. En del av barnen i skolåldern måste hålla sig inomhus i de trånga bostäderna under vintern, eftersom de saknade varma kläder och skor. Ännu 1948 var diarré den vanligaste dödsorsaken bland småbarn.

Barnen i Finland fick av UNICEF bland annat matbistånd, läkemedel, tyger och skinn. Över 50 000 barn fick skor tack vare UNICEF. För många av dem innebar det att de kunde gå till skolan.

UNICEF understödde också hälsovårdsprogram i Finland, som barn- och mödrarådgivningar och vaccinationer. Bistånd från UNICEF användes för anskaffning av nio röntgenapparater och vaccinering av över 300 000 barn och unga mot tuberkulos.

UNICEF:s biståndsinsatser i Finland avslutades 1951. Då hade Finland kommit på benen igen och kunde själv ta hand om barnen.

Finska UNICEF

Finlands FN-förbunds styrelse beslöt den 24.11.1966 att grunda ett särskilt organ vars uppgift var att göra UNICEFs arbete känt i Finland och skaffa ekonomiskt stöd till dess verksamhet. Finlands delegation för FN:s barnhjälp inledde sitt arbete på människorättsdagen den 10.12.1966. Finska UNICEF inledde sin självständiga verksamhet från början av år 1967.

Finska UNICEFs verksamhet började helt och hållet med frivilliga krafter. UNICEFs första årtionde präglades av positivitet, företagsamhet och idealism. En liten grupp människor fick till stånd mycket uppmärksamhet, stjärnor i världsklass uppträdde i Finland.

Tidslinje

1940- och 1950-talen: Återuppbyggnaden börjar och leder till långsiktig utveckling

1946: FN:s barnfond UNICEF grundas för att hjälpa barn efter andra världskriget.

1947: UNICEF får sin första privata donation. Den första nationalkommittén grundas i USA.

1949: Den 7-åriga tjeckiska flickan Jitka Samkova tecknar det första UNICEF-kortet som tack förden hjälp som hennes krigssargade hemstad fått av UNICEF. UNICEFs kortförsäljning inleds. Under årtionden framöver blir det här ett av organisationens viktigaste former av medelinsamling.

1953: UNICEF blir en permanent FN-organisation. Den går från att ägna sig helt åt nödhjälp till att bli en organisation som arbetar på en bred front för barn. UNICEFs vatten-, sanitets- och hygienarbete är ämnat att minska barnadödligheten och sjukdomsfall som kan undvikas.

1956: Åren 1956–1957 får över 13 000 hälsovårdscentraler i 102 länder utrustning och utbildning av UNICEF.

1957: UNICEF inleder sina näringsprogram. Samhällen får skolning i att odla grönsaker och föda upp boskap och fjäderfä samt får näringsrådgivning.

1960- och 1970-talen: UNICEF får Nobels fredspris och börjar stödja utbildning av barn

1961: UNICEF vidgar sin verksamhet till att också innefatta stöd för barns skolgång.

1965: "Barnens välmående idag har ett ofrånkomligt samband med freden i morgondagens värld”, konstaterar UNICEFs generaldirektör Henry Labouisse när han för UNICEFs räkning tar emot Nobels fredspris.

1968: UNICEF hjälper mödrar och barn i skuggan av krigen i Biafra och Vietnam. Hjälp ges i enlighet med organisationens principer åt alla, oberoende av politisk tillhörighet och andra faktorer.

1974: En billig vattenpump utvecklas. Den revolutionerar livet i många byar.

1975: Saltsockerlösningen utvecklas i samarbete med WHO.

1980- och 1990-talen: Barnkonventionen undertecknas och UNICEF:s arbete expanderar till forskning

1982: Fyra åtgärder utropas till hörnstenar för arbetet med små barn: uppföljning av tillväxten, användning av en saltsockerlösning som vätskeersättning, amning och vaccination.

1988: UNICEFs utvecklingscenter Innocenti grundas i Florens i Italien.

1989: Konventionen om barnets rättigheter godkänns i FN:s generalförsamling. Den blir snabbt världens mest accepterade konvention om mänskliga rättigheter.

1994: UNICEF och UNESCO utvecklar en skollåda, school-in-a-box. Tack vare school-in-a-box kan barnens skolgång fortsätta även i katastrofområden. Lådan innehåller skolmaterial för en hel klass.

1997: UNICEF, WHO och UNFPA presenterar en gemensam plan för att minska kvinnlig könsstympning och målet är att helt ha upplöst sedvänjan inom tre generationer.

2000- och 2020-talen: Mål för hållbar utveckling fastställs och UNICEF hjälper barn i katastrofer

2000: FN:s generalförsamling antog den så kallade Millenniedeklarationen.

2002: I maj håller FN:s generalförsamling ett barntoppmöte.

2005: UNICEFs världsomspännande kampanj mot AIDS inleds.

2006: Katastrofinsatser är fortfarande en kärnverksamhet för UNICEF – 20 procent av UNICEFs totala årsbudget går till insatser i mellan 45 och 55 kriser, främst i Afrika och Asien.

2010: Nästan 160 000 människor dör och över en miljon människor förlorar sina hem i jordbävningen i Haiti. UNICEF leder det humanitära arbetet för barn.

2011: FN:s konvention om barnets rättigheter inkluderades i den almänna läroplanen i Finland.

2020-talet: UNICEF hjälper till att stävja pandemin och stödjer ukrainska barn

2020: Pandemins år. UNICEF fått det stora uppdraget att se till att 92 låg- och medel­inkomst­länder får vaccin mot covid-19.

2022: Ryssland attackerar Ukraina. UNICEF hjälper ukrainska barn och familjer både i Ukraina och i grannländerna.