Hoppa till innehållet

Olika medel att påverka klimatet

Årskurser: 7.-9.
Läroämne: historia, livsåskådningskunskaper, modersmål och litteratur, omgivningslära, samhällslära
Produkttyper: Uppgifter

Målsättningar

 • Att bekanta sig med olika sätt att påverka klimatet.  
 • Att upptäcka att man kan påverka klimatförändringen genom att begränsa klimatförändringarna eller anpassa sig till dess effekter.  

 

Instruktion

1. Bekanta er med olika slags medel att påverka i listan nedan.  

2. Repetera i korthet under diskussion, vad klimatförändringen betyder och hurdana effekter av klimatförändringen i världen som ni redan känner till.  

3. Sondera parvis eller i smågrupper de nedan uppräknade klimatpåverkningsmedlen. Dryfta i par eller smågrupper åtminstone de här frågorna om de olika påverkningsmedlen:  

 • Vilka av de här påverkningsmedlen skulle du själv kunna prova? Varför? Varför inte? 
 • Åt vem skulle du rekommendera de här påverkningsmedlen? 
 • Hurdana påverkningsmedel passar dig bäst? 
 • Vilka färdigheter som behövs för att påverka har ni redan? 

Repetera tillsammans före diskussionen att enligt Konventionen om barnets rättigheter har var och en under 18 år rätt att uttrycka sina egna åsikter, förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter.  Dessutom har var och en under 18 år rätt att få information. Detta gäller också rätten att få information om klimatförändringen samt om klimatpåverkan.  

4. Diskutera gemensamt om gruppernas funderingar och klimatpåverkan.  

Bakgrundinformation till diskussionen: 

Man kan påverka klimatförändringen antingen genom att begränsa klimatförändringarna eller så att man strävar efter att minska klimatförändringens framskridande och effekter eller genom att anpassa sig till klimatförändringen, dvs. så att man hittar på nya medel och lär sig nya färdigheter att leva i en värld, där klimatförändringen orsakar ändringar. 

Alla kan påverka på de sätt som passar den själva bäst och öva nya sedvänjor. Det finns redan en stor mängd olika sätt att påverka, och alla kan hitta på flera.  

Medlen att påverka kan fokusera på verksamhet, tänkande, kunskaper eller känslor eller kombinationer av dessa. Allt ska bygga på korrekt information om klimatförändringen samt vilken del av världen som är mest utsatt för klimatriskerna. 

 5. Diskutera till slut gemensamt: 

 • Vilka påverkningsmedel känner ni redan till?  
 • Vilka har ni åter inte hört talas om tidigare?  
 • Vilka andra medel att påverka känner ni till? 
 • Vilka av påverkningsmedlen begränsar klimatförändringen?  
 • Och vilka av påverkningsmedlen är mer inriktade på anpassning till klimatförändringen? 
 • Vilka av påverkningsmedlen förefaller att vara lättast att genomföra? 
 • Och vilket skulle kräva mer planering och förberedelser att genomföra? 
 • Vilka påverkningsmedel skulle det vara allra trevligast att prova eller passa bäst med tanke på de egna färdigheterna och intressena? 

 

Påverkningsmedel

 • Skriva en insändare i en tidning eller något annat media 
 • Skaffa information om klimatförändringen 
 • Äta vegetabilisk mat 
 • Hålla närmiljön snygg och samla skärp 
 • Dela information och entusiasmera andra att komma med och påverka 
 • Resesätt som sparar miljön 
 • Reparera saker och kläder 
 • Sända ett meddelande till beslutsfattarna 
 • Odla grönsaker för eget bruk 
 • Delta i en organisations ungdomsverksamhet eller i en grupp av unga påverkare  
 • Ansluta sig som medlem i en förening eller organisation eller grunda en egen förening  
 • Delta i en demonstration 
 • Berömma en kompis för en gärning som sparar miljön 
 • Minska matsvinnet 
 • Göra en serie, dikt, sång eller något annat konstverk som berättar om klimatförändringen 
 • Plantera växter och blommor för pollinerare eller grunda ett insekthotell 
 • Favorisera använda saker och kläder 

 

Lärare, få mer information om vad vi gör. Beställ vårt nyhetsbrev.

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv. Du kan avbryta en prenumeration när som helst.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.