Tutkimukset ja raportit Suomessa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Seuraamme suomalaisten lasten hyvinvointia sekä heidän tietämystä oikeuksistaan. Tutkimuksissa tuotettua tietoa hyödynnetään kotimaan vaikuttamistyössä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

UNICEFin työ perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon. UNICEFilla on oma Office of the Research -tutkimuskeskus, joka tuottaa tietoa ja julkaiseen tutkimuksia lapsen oikeuksista. Vuosittain julkaistaan myös Maailman lasten tila -raportti (State of the World's Children), joka sisältää tietoa lasten hyvinvoinnista kaikissa maailman maissa. Teetämme säännöllisesti tutkimuksia myös Suomessa.

Oppaat

Opas ihmisoikeusperustaiseen kehitysyhteistyöhön (2015)

Suomen UNICEFin tiivis, käytännönläheinen opas kertoo, miten kehitysyhteistyöhanke suunnitellaan ja toteutetaan ihmisoikeusperustaisesti.

Opas avaa myös sitä, miksi hankkeiden suunnittelu ihmisoikeusperustaisesti on tärkeää, ja miten tällaiset hankkeet eroavat perinteisistä hankkeista.

» Tutustu oppaaseen

Tutkimukset ja raportit

Kansalaisjärjestöjen yritysyhteistyön motiivit ja haasteet (UniResearch 1/2018)

Tutkimusraportissa esitellään suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. Yritysyhteistyöllä haetaan lisäresursseja oman toiminnan tueksi, mutta taustalla on myös halu uudistaa toimintaa, edistää Agenda 2030:n tavoitteita uusin keinoin sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja monisyisiin kehitysongelmiin.

 » Lataa tutkimus (.pdf)

Private Sector And Development: Finnish SMEs As Actors Contributing To Development? (UniResearch 1/2017)
Yritykset kehitysyhteistyössä - suomalainen pk-sektori kehityksen edistäjänä

Tutkimus on osa Suomen UNICEFin johtamaa UniResearch –tutkimushanketta, jossa tarkastellaan kehitysyhteistyön murrosta, yritysten ja järjestöjen yhteistyön edellytyksiä sekä yhteistyön vaikutuksia globaalien kehitystavoitteiden saavuttamiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten näkökulmaa ja valmiutta osallistua kehitysyhteistyöhön kehityspoliittisen linjauksen mukaisesti. Tutkimus selvittää, mitä yritykset itse ajattelevat käynnissä olevasta murroksesta, ja kuinka ne näkevät mahdollisuutensa tuottaa politiikkalinjauksen mukaisia kehitysvaikutuksia.

» Private Sector And Development: Finnish SMEs As Actors Contributing To Development? (pdf)
» Tutustu tutkimuksen suomenkieliseen tiivistelmään (2 s. pdf)

Haluan avustajan, joka vie mut sinne sun tänne” – Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun (2016)

Katsaus tarkastelee vammaisten lasten ja nuorten henkilökohtaisen avun saatavuutta Suomessa. Katsauksessa esitellään myös vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kokemuksia ja ajatuksia henkilökohtaisesta avusta.

Katsauksen laativat yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas, Suomen UNICEF ry, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lastensuojelun Keskusliitto, Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry ja Nuorisoyhteistyö Seitti ry.

» Tutustu katsaukseen
» Katsauksen tiivistelmä selkokielellä

Tutkimus lasten ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikasta: Kohti osallistavaa ja lapsilähtöistä koulua (2016)

Marja-Liisa Hassin toteuttaman ja Suomen UNICEFin koordinoiman tutkimuksen tulokset kuvaavat monipuolisesti lasten ihmisoikeuskasvatuksen haasteita ja mahdollisuuksia peruskoulussa ja erityisesti yläkoulun opetuksessa.

Tutkimus koostuu lapsen oikeuksia ja lasten ihmisoikeuskasvatusta kouluissa taustoittavasta tarkastelusta sekä lasten ihmisoikeuskasvatuksen intervention toteutuksesta ja sen tuloksista.

» Tutustu tutkimukseen
» Tutkimuksen tiivistelmä (4 s.)

Tutkimus kouluhyvinvoinnista: "Hyvä, paha koulu - kouluhyvinvointia hakemassa" (2012)

Suomen UNICEF teetti Lapsen oikeuksien päiväksi 20.11.2012 tutkimuksen suomalaislasten kouluhyvinvoinnista.
 
Tutkimuksen mukaan suomalainen koulu tarjoaa kannustavan kasvuympäristön niille oppilaille, joilla menee elämässä muutenkin hyvin. Huonommin koulussa viihtyvät oppilaat, joiden tielle on kasautunut monenlaisia haasteita myös koulun ulkopuolella.
 
» Lue lisää 

Pohjoismainen tutkimus lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta (2012)

UNICEFin tutkimustoimisto Innocentin toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, miten alaikäisten ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmissä huomioidaan kansalliset lastensuojelujärjestelmät.
 
Tutkimuksen mukaan Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutunut lapsi uhkaa jäädä lastensuojelun ulkopuolelle, sillä uhrien auttamisjärjestelmä on liian erillään lastensuojelusta.

» Lue lisää


Tutkimus yläkoululaisten osallistumisesta (2009-2010)

Suomen UNICEF teetti tutkimuksen nuorten osallistumisesta kaikissa Pohjoismaissa syksyn 2009 ja alkutalven 2010 aikana. Selvitimme miten lapset kokevat osallistuvansa, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa ja miten. Kysyimme myös lasten tietämystä ihmisoikeuksista. 

Tutkimuksessa selvisi suomalaislasten tietävän oikeuksistaan parhaiten. Mutta samaan aikaan Suomessa lapset suhtautuvat kuritusväkivaltaan huomattavasti muita pohjoismaisia lapsia sallivammin.

» Lue lisää

Tutkimus alakoululaisten leikistä (2008)

Suomen UNICEF teetti Lapsen oikeuksien päiväksi 20.11.2008 tutkimuksen siitä, miten peruskoulun kuudesluokkalaiset suhtautuvat leikkiin ja liikuntaan koulussa, harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla.

Tutkimuksessa selvisi, että lapset pitävät liikuntatunneista ja ovat tyytyväisiä niin harrastustensa määrään kuin laatuun. Huolena tutkimuksessa nousivat lasten kokemat ulkonäköpaineet ja laihduttaminen.

» Lue lisää

Tutkimus yläkoululaisten asenteista (2006)

Suomen UNICEF teetti Lapsen oikeuksien päiväksi 20.11.2006 tutkimuksen siitä, miten hyvin maamme yläkoululaiset tuntevat ihmis- ja lasten oikeudet. 

Tutkimuksessa ilmeni lasten omaksuneen ihmisoikeudet heikosti. Lähes puolet lapsista sallisi lievän ruumiillisen kurittamisen. 

» Lue lisä