Tietoa ja käytännön suosituksia lasten digioikeuksista

Ohjeita vanhemmille, opettajille ja yrityspäättäjille

Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -julkaisu

Verkkon viestintäympäristöä ei ole suunniteltu lasten turvallisuutta tai tietosuojaa silmällä pitäen ja siksi siihen liittyy myös riskejä.

Lapset ovat verkossa monella tapaa. Internet ja älypuhelimet ovat tuoneet mukanaan monia mahdollisuuksia kaverisuhteisiin, yhteydenpitoon, oppimiseen, leikkiin ja vapaa-aikaan. 

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -julkaisu tarjoaa tietoa ja käytännön suosituksia lasten oikeuksista ja tietosuojasta niin vanhemmille, yrityksille kuin kouluillekin. 

Tietosuoja-asetus ja lapsen oikeudet Suomessa pähkinänkuoressa: 

  • Alle 13-vuotiaalla on oltava vanhemman tai muun huoltajan suostumus käyttää henkilötietoja tallentavia verkkopalveluita
  • Lapset tarvitsevat verkossa erityistä suojaa, koska he eivät välttämättä tiedosta henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä riskejä
  • Lapsen henkilötietoja käsittelevien tahojen tulee huomioida tämä erityinen suoja ja suunnitella järjestelmänsä ja prosessinsa sen mukaisesti
  • Lapsella on samat tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet kuin aikuisella
  • Lapset tarvitsevat erityistä suojaa markkinointia vastaan
  • Lapsilla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla
  • Oikeus tulla unohdetuksi koskee erityisesti lapsia

Vanhempien on hyvä muistaa, että lapsella on oikeus osallistua digitaaliseen kulttuuriin ja ylläpitää suhteitaan toisiin lapsiin. Kaiken verkkotoiminnan kieltäminen ei ole oikea ratkaisu, vaan lapsia on opastettava ja ohjattava vastuulliseen ja turvalliseen netinkäyttöön. Myös kouluissa ja jo varhaiskasvatuksessa tapahtuva digikasvatus on tärkeää. 

Yritysten puolestaan on huomioitava sekä lapsen korostettu oikeus yksityisyyden suojaan että selkeys ja ymmärrettävyys palveluiden käyttöehtojen laadinnassa. Palveluntarjoajien tulee käyttää tarkkaa harkintaa lapsille suunnatussa markkinoinnissa ja pidättäytyä profiloimasta lapsia markkinointitarkoituksiin. 

On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät myös itse vaikuttamaan verkkoympäristön kehitykseen ja heitä kuullaan asiakkaina ja palvelujen yhtenä kohderyhmänä. Osana tätä tutkimushanketta järjestettiin työpaja yhdeksäsluokkalaisille nuorille. Työpajaan osallistui sekä yrityksiä että valtiohallinnon edustajia. Kukin osallistuja antoi nuorille tehtäväksi miettiä hieman eri näkökulmista miten palvelujen käyttöehtoja ja tietosuojalausekkeita voisi parantaa sekä ylipäätään tiedottaa tietosuojakysymyksistä paremmin.

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -julkaisun ovat laatineet yhteistyössä Suomen UNICEF, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

Julkaisu on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. 

Lisätiedot

Ladattavat lisämateriaalit (.pdf)

(Avauskuvan piirros: Aino Sutinen.)