Tavoitteena yhdenvertaisuus

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Jotkut lapset ja lapsiryhmät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heidän oikeuksiensa toteutuminen voi vaatia erityisiä toimenpiteitä. Vaikutamme viranomaisiin ja päättäjiin ja teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta lasten yhdenvertaisuus Suomessa toteutuisi.

Lapset ja nuoret kokevat syrjintää sekä yksilötasolla että ryhmänä. Usein syrjintä kohdistuu vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin, kuten vammaisiin lapsiin tai etnisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin.

Lapsen oikeuksien sopimus kieltää syrjinnän

Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan mukaan valtioiden tulee taata kaikki sopimuksessa mainitut oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista erottelua rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan liittyen. Lapsen syrjintä on kielletty paitsi hänen omien ominaisuuksiensa myös hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella.

Jotta syrjimättömyys toteutuisi, kaikki lapsen oikeuksien sopimuksen takaamat oikeudet on taattava kaikille lapsille. Se ei toteudu pelkästään kieltämällä syrjintä lainsäädännöllä, vaan valtioiden tulee myös aktiivisesti tunnistaa syrjintää ja puuttua siihen.

Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille. Erilainen kohtelu on joskus sallittua ja tarpeellista yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Näin edistämme yhdenvertaisuutta

Vaikutamme viranomaisiin, jotta kaikessa päätöksenteossa ja viranomaistoiminnassa huomioitaisiin päätösten vaikutukset eri lapsiryhmiin. Muistutamme päättäjiä siitä, että lapset ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Lausunnoilla ja kannanotoilla vaikutamme siihen, että lasten oikeudet eivät jää paitsioon taloudellisesti vaikeinakaan aikoina.

Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien edistämiseksi.

Esimerkiksi lapsiasianvaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmässä vaikutamme siihen, että lasten ja perheiden moninaisuus otetaan huomioon. YTRY-verkoston henkilökohtaisen avun työryhmän kanssa teimme katsauksen vammaisten lasten henkilökohtaisesta avusta.

Lasten köyhyys -työryhmän kanssa seuraamme lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa.

Lisätietoja

Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen, +358 40 900 4879, mirella.huttunen@unicef.fi

» Vammaisten lasten harrastusmahdollisuuksia edistäneen Mukana!-kampanjan sivut