Suomen UNICEFin lausunto 13.11.2009
Sosiaali- ja terveysministeriölle


Luonnos hallituksen esitykseksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta (STM089:00/2009)

 
Suomen UNICEF esittää huolensa alaikäisen potilaan asemasta luonnoksessa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta oikeuksista annetun lain muuttamisesta.

Suomen UNICEF hämmästelee sitä, että kyseisestä lakiesityksestä ei pyydetty lausuntoa yhdeltäkään lapsijärjestöltä. Alaikäisen asema on lakiesityksessä keskeinen, ja esityksessä vedotaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka asiantuntemusta löytyy no. järjestöiltä. UNICEFille on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 45 määritelty rooli olla edustettuna sen määräysten täytäntöönpanon arvioinnissa.

Suomen UNICEFin huolena luonnoksessa hallituksen esitykseksi on liian kapea tulkinta YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksesta. 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (LOS), artikla 12

Luonnoksessa lakiesitykseksi vedotaan ainoastaan LOS:n artiklaan 12."Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti". Tämä kyseinen artikla ei tarkoita itsemääräämisoikeutta, eikä velvoita siihen, vaan osallisuutta päätöksentekoon. (1)

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (LOS), muut artiklat 

YK:n Lapsen oikeuksien komitea on useassa yhteydessä korostanut sitä, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta tulee tulkita kokonaisvaltaisesti, ja kiinnittää huomiota eri artiklojen väliseen yhteyteen. Seuraavia artikloita ei ole lakiesityksessä huomioitu:

Artikla 3 velvoittaa asettamaan lapsen edun ensisijalle päätöksenteossa. Lapsen edun määrittäminen, ja myös kuka on paras sitä määrittämään, on usein haastavaa. Selvää kuitenkin on, että lapsen osallisuus päätöksentekoon (artiklassa 12) ei voi mennä artiklan 3 edelle, ja aina lapsi ei itse tiedä, mikä on hänen paras etunsa. (2)

Artiklassa 3, para 2, sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ...ottaen huomioon hänen vanhempiensa tai laillisten huoltajien oikeudet ja velvollisuudet. Tätä artiklan 3:n, kohtaa 2 ei ole lakiesityksessä huomioitu. Lasten suojelua mahdollisilta vääriltä tai kyseenalaisilta lääketieteen nimissä tehtäviltä toimilta ei ole varmistettu.

Artikla 5 painottaa vanhempien tai laillisten huoltajien vastuuta, oikeutta ja velvollisuuksia lasten kasvatuksessa. Tätäkin artiklaa pitää punnita rinnan artiklan 12 kanssa, etenkin, kun on kyse niin vakavasta asiasta kuin lapsen koskemattomuudesta.

Tällaisenaan lakiesitys on liian väljä. Vaikka määritelmä "kehitystasonsa ja ymmärryksensä mukaisesti" on varsin yleinen, ja kansainvälisestikin käytetty, on se, kyseisen lakiesityksen sisällön huomioonottaen liian epämääräinen. Esityksessä ei nimetä niitä lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotka voitaisiin kohdentaa alaikäiseen, eikä myöskään määritellä tarkemmin sitä, kuka tai mikä päättää sopivan kehitystason tai ymmärryksen.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ovat elämän ja kehityksen turvaaminen osuudella yhteiskunnan voimavaroista, suojelu ja osallistuminen. Kaikkia näitä kolme periaatetta on punnittava rinnan lapsen oikeuksia toteutettaessa.  Lapsi ei voi osallistua suojelun kustannuksella. Koko YK:n Lapsen oikeuksien sopimus syntyi tähän erityistarpeeseen: lapset ovat haavoittuva ihmisryhmä ja tarvitsevat erityistä suojelua.

Helsingissä 13.11.2009

Suomen UNICEF ry

Pentti Kotoaro 
Pääsihteeri   

Inka Hetemäki
Ohjelmajohtaja
 
Viitteet:
1. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 2007, s. 150
2. Mm. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 2007, s. 7