Lausunnot ja kannanotot vuonna 2021

14.4.2022

Lausunto TEMin kansallista yritysvastuulakia koskevaan arviomuistioon

1.12.2021
Lapsi- ja nuorisotoimijoiden yhteiskannanotto ilmastolain uudistukseen

24.11.2021
Lausunto kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon

26.10.2021
Lausunto valtion talousarvioesitykseen

24.9.2021

Lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta

6.9.2021

Lausunto luonnokseen uudeksi ilmastolaiksi

11.6.2021
Lausunto Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä

10.6.2021
Lausunto kansallisen lapsistrategian toimintasuunnitelman luonnoksesta

6.5.2021
Lausunto vanhemmuuslaista

16.4.2021

Suomen YK-toimijoiden kannanotto globaalin koronasolidaarisuuden puolesta

Lausunnot vuonna 2020

25.11.2020
Yhteiskannanotto: Lapset huomioitava YK:n koronatoimissa

18.11.2020
Suomen UNICEFin asiantuntijalausunto suuren valiokunnan työjaostolle valtioneuvoston selvityksestä koskien EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistusta  

27.10.2020
Ihmisoikeusjärjestöjen yhteiskannanotto ilmastolain uudistukseen

30.9.2020
Lausunto yritysvastuulain oikeudelliseen selvitykseen

10.9.2020
Suomalaisten YK-toimijoiden kannanotto valtionvarainministeriön esitykseen valtion talousarvioksi 2021

9.9.2020
Lausunto kansainvälisestä laista liittyen ihmisoikeuksiin yrityksissä

7.9.2020
Yhteiskannanotto: Suomen YK-järjestöt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukena 

3.6.2020
Yhteiskannanotto: Suomen kansainvälisen ilmastorahoituksen tavoitteet ja seuranta osaksi uudistuvaa ilmastolakia (PDF)

28.5.2020
Suomen UNICEFin viesti kuntajohtajille_Viisi tärkeää keinoa lapsen oikeuksien turvaamiseksi

26.5.2020
Suomen UNICEFin kannanotto valtion talousarviovalmisteluun ja -päätöksentekoon

Lausunnot vuonna 2019

4.6.2019
Järjestöt toivottavat ihmisoikeusmyönteisemmän turvapaikkapolitiikan tervetulleeksi

14.5.2019
Yhteiskannanotto: Tulevan hallituksen on nostettava perusturvan tasoa

9.5.2019
Yhteiskannanotto: Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi järjestelmälliseksi

14.2.2019
Yhteiskannanotto Suomen lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnin myöhästymisestä

17.1.2019
Järjestöjen yhteinen raportti TSS-oikeuksien toteutumisesta

Lausunnot vuonna 2018

26.11.2018
Yhteiskannanotto: Eduskuntavaalit 2019: Koulutus Suomen kehityspolitiikan kärkiteemaksi

31.8.2018
Lausunto YK:n yrityksiä velvoittavasta ihmisoikeussopimuksesta

Lausunnot vuonna 2017

13.4.2017
Lausunto äitiyslaista

27.3.2017
Lausunto valinnanvapauslaista

9.1.2017
Lausunto: Suomen kolmas kansallinen raportti (UPR)

Lausunnot vuonna 2016

17.11.2016
Yhteiskannanotto: Lasten oikeudet turvattava soteuudistuksessa

14.11.2016
Yhteiskannanotto Suomen pakolaiskiintiöstä

7.11.2016
Lausunto: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja uhrien tunnistaminen

21.9.2016
Lausunto ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR)

16.3.2016
UNICEFin kannanotto EU:n ja Turkin välisiin pakolaisneuvotteluihin 17. – 18.3. 2016. 

26.2.2016
Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2016 – 2017

19.2.2016
Lausunto hallituksen esitykseen ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausunnot vuonna 2015

7.12.2015
Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2016: Eriarvoistuva koulu? valmistelua varten

24.11.2015
Kansalaisaloite äitiyslaiksi starttaa 28.11. - Naisparien lasten turvallinen kasvu suojattava äitiyslailla

20.11.2015
Lapsijärjestöjen yhteinen kannanotto: Talouden sopeutustoimet lisäävät lasten eriarvoisuutta

20.11.2015
Lausunto vuoden 2016 talousarvioon

29.10.2015
Lausunto kehityspolitiikan linjausluonnokseen

11.9.2015
Ihmisoikeusjärjestöjen kannanotto: Suomen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta

28.8.2015
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset jäsenvaltioille yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavin periaatteiden toimeenpanosta –selitysmuistion luonnos

20.8.2015
Lapsi- ja nuorisotoimijoiden tiedote: Kansanedustajat haastetaan toimimaan budjettikäsittelyssä lasten ja nuorten puolesta

10.6.2015
YK-järjestöjen kannanotto: Monenkeskinen yhteistyö vahvistaa myös Suomen asemaa

8.6.2015
Ihmisoikeusjärjestöjen yhteinen tiedote: Hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin vahvemmin

13.5.2015
Suomen hiv-verkoston esitykset hallitusneuvotteluita käyville puolueille 2015

12.5.2015

Järjestöjen avoin kirje hallitusneuvottelijoille

12.5.2015
Kannanotto: EU:n on suojeltava kaikkien lasten oikeuksia. 

4.5.2015
Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston kannanotto: Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava uudella hallituskaudella

23.4.2015
Tiedote: Järjestöt vaativat hallitukselta uuttaa ihmisoikeusohjelmaa

13.4.2015
The Finnish NGO Task Force's Position Paper on Post-2015 Agenda

7.4.2015
Lausunto: Varhaiskasvatuslaki

30.3.2015
Lausunto: Selvitys perus- ja ihmisoikeusasioiden koordinaatiosta valtioneuvostossa ja eri toimijoiden asemasta, työnjaosta ja resursoinnista

12.3.2015
Järjestöjen vetoomus eduskunnan puhemiesneuvostolle paperittomien terveydenhoidosta

3.2.2015
Tiedote: Järjestöt vaativat toista ihmisoikeustoimintaohjelmaa

2.2.2015
Lausunto: Ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestäminen valtioneuvostossa, koordinaatiorakenteen luominen

Lausunnot vuonna 2014

27.11.2014
Lausunto: Tasa-arvoinen avioliittolaki edistää lasten yhdenvertaisuutta

15.10.2014
Suomen UNICEFin lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksiin

15.9.2014
Lausunto: ILO:n 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvä pöytäkirja sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annettu suositus

8.9.2014
Lausunto: Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset jäsenvaltioille yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta

25.8.2014
Suomen UNICEFin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi

20.8.2014
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta

12.6.2014
Pakolaistyötä tekevien järjestöjen vaaliteesit (2015)

27.5.2014
Suomen UNICEFin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

19.5.2014
Suomen UNICEFin muutosehdotukset perusopetuksen perusteluonnoksiin

23.4.2014
Suomen UNICEFin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon

22.4.2014
Suomen UNICEFin lausunto koskien YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen valinnaisesta lisäpöytäkirjasta lasten myynnistä ja hyväksikäytöstä prostituutiossa ja pornografiassa annettavaa määräaikaisraporttia.

28.3.2014
Suomen UNICEFin lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

13.3.2014
Lausunto: Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet: alustavat elementit eurooppalaisen ei-sitovan instrumentin/ instrumenttien laatimiseksi
 
27.2.2014
Lausunto hallituksen esityksestä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointiin liittyen  
  
11.2.2014
Kannanotto kuntalain uudistuksen valmisteluun


Lausunnot vuonna 2013:

19.12.2013
Kommentti demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusselvitykseen

27.5.2013
Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi

29.4.2013
YK; Rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CERD); komitean suositusten nrot 12, 13 ja 16 täytäntöönpanon seuranta

21.3.2013
Järjestöjen kannanotto rasismiin puuttumisesta

15.3.2013
Suomen UNICEFin lausunto hallituksen esityksestä koulujen ja oppilaitosten työrauhaa edistäviksi ja siihen liittyviksi lakiehdotuksiksi

15.3.2013
Suomen UNICEFin kannanotto kuntalain uudistamisen valmisteluun

14.3.2013
Suomen UNICEFin lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiaehdotuksesta

12.3.2013
Suomen YK-järjestöjen kannanotto Suomen YK-politiikkaan ja monenkeskisen yhteistyön resurssointiin hallituksen kehysriihessä
 
Lausunnot vuonna 2012:

19.11.2012
Järjestöjen kannanotto paperittomien lasten ja odottavien äitien oikeudesta terveydenhoitoon sekä lasten oikeudesta opetukseen Suomessa

7.9.2012
Suomen UNICEFin lausunto lapsen oikeuksien yleissopimuksen valitusoikeutta koskevasta lisäpöytäkirjasta

18.1.2012
Lapsijärjestöjen kannanotto kehityspoliittiseen toimintaohjelmaan
 
Lausunnot vuonna 2011:

1.12.2011
Suomen UNICEFin lausunto ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR)
 
17.10.2011
Suomen UNICEFin lausunto Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolittiseen kehittämisohjelmaan 2012-2015
 
13.9.2011
Järjestöjen kannaotto hallitukselle kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta
 
29.8.2011
Lapsijärjestöjen kannanotto hallitusohjelmaan 2011: Lapset näkyvämmäksi kehityspolitiikassa 

31.5.2011
Suomen UNICEFin lausunto YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lapsikauppaa ja lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa käsittelevän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 
25.5.2011
Järjestöjen kannanotto hallitusohjelmaan 2011: Nuoret nostettava erityiskohderyhmäksi Suomen kehityspolitiikassa

17.5.2011
Järjestöjen kannanotto hallitusohjelmaan 2011: Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten aseman parantaminen 
 
3.3.2011
Järjestöjen vetoomus vapaaehtoistoiminnan huomioimisesta seuraavassa hallitusohjelmassa
 
24.1.2011
Järjestöjen lausunto vastaanottolaista

Lausunnot vuonna 2010:

14.10.2010
Suomen UNICEFin lausunto lasten hyvinvoinnin kansallisista indikaattoreista

9.8.2010
Suomen UNICEFin lausunto kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta

6.8.2010
Suomen UNICEFin lausunto kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 

23.6.2010 
Järjestöjen lausunto kotouttamislaista

15.3.2010
Suomen UNICEFin lausunto Valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon 

Lausunnot vuonna 2009:

13.11.2009
Suomen UNICEFin lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

14.10.2009
Suomen UNICEFin lausunto isyyslain muuttamisesta

22.4.2009
Järjestöjen kannanotto: Suomen opetussektorin kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset polkevat kehitysmaiden lasten oikeutta koulutukseen

20.3.2009
Suomen UNICEFin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon

20.3.2009
Järjestöjen vetoomus: Yksintulleet pakolaisnuoret saatava jälkihuollon piiriin

Lausunnot vuonna 2008:

9.10.2008
Vetoomus Oslon rypäleasesopimuksen allekirjoittamisen puolesta

26.9.2008
Vetoomus pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen määrärahojen korottamiseksi 

19.6.2008
Kehityspoliittisen ympäristölinjauksen luonnos

7.5.2008
Kuuleminen, sisäasiainministeriö: Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

14.4.2008
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu - kuuleminen

19.3.2008
Lausunto Suomen monenkeskisen yhteistyön kokonaislinjauksen ensimmäisestä luonnoksesta

5.3.2008
Kuuleminen: valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

29.2.2008
Lausunto koskien Suomen neljättä määräaikaisraporttia YK:n Lapsen oikeuksien komitealle

4.2.2008
Lausunto Suomen ulkoasianhallinnon YK -strategian luonnoksesta