Pohjoisugandalaisen Lacekocotin koulun kakkosluokan tytöt piirsivät toiveidensa mukaisen vessan UniWASH-hankkeen työpajassa. © UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, jotka tuovat puhtaan veden, kunnollisen sanitaation ja hygienian ugandalaisten koululaisten ulottuville.

Huonot sanitaatio- ja hygieniamahdollisuudet sekä puhtaan veden puute kouluissa aiheuttavat sairauksia ja koulupoissaoloja. Erityisesti tyttöjen koulunkäynti on uhattuna, koska koulussa ei ole mahdollisuuksia asianmukaisen hygienian ylläpitoon kuukautisten aikana.

UNICEF etsii innovatiivisia tapoja vauhdittaa kehitystä maailman lasten hyväksi yhdessä yritysmaailman, hallitusten ja yliopistojen kanssa. Yksi esimerkki tästä työstä on UniWASH-hanke, joka keskittyy puhtaan veden ja turvallisen sanitaation ja hygienian (WASH) parantamiseen Ugandan lapsille.

UniWASH-hanke lähti liikkeelle huomiosta, että maailmassa kehitetään jatkuvasti uusia vesi-, sanitaatio- ja hygienia-alan tuotteita ja -konsepteja, joiden uskotaan tuovan ratkaisuja Ugandan kaltaisiin maihin. Hienoinkaan yksittäinen keksintö ei kuitenkaan yksinään pysty ratkaisemaan koko ongelmaa. Tuotteiden ja palveluiden pitää olla lapsille käyttökelpoisia ja monistettavissa muihin ympäristöihin. Tämän takia puhtaan veden saannin ja sanitaation parantamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden apua, ideoita ja sitoutumista.

UniWASH-hankkeen pitkän aikavälin tavoite on mahdollistaa tyttöjen ja poikien oikeus puhtaaseen veteen ja kunnolliseen sanitaatioon ja hygieniaan Ugandassa.
Hankkeen tarkoituksena on ratkaista lasten jokapäiväisiä veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyviä ongelmia yhdessä eri kumppanien kanssa.

Ensimmäinen vaihe 2014 - 2016

Hankkeen ensimmäistä vaihetta toteutettiin vuosina 2014 - 2016 yhteistyössä UNICEF Ugandan, Makereren yliopiston, sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Yrityskumppanina hankkeessa oli mukana Biolan sekä kuusi ugandalaista pienyritystä.

UniWASHin ensimmäisessä vaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että lapset ja heidän yhteisönsä osallistuvat sekä ongelmien tunnistamiseen että ratkaisujen kehittämiseen. Näin löydetään aidosti polttavimmat ongelmat ja ratkaisuja pystytään kehittämään käyttäjälähtöisesti. Lisäksi huomioitiin, että uusien ratkaisujen tuotannon, jakelun, ylläpidon ja kehittämisen pitää toimia paikallisissa olosuhteissa.

UNICEF suunnitteli vesi- ja sanitaatioratkaisuja yhdessä yliopistokumppaneiden ja koululaisten kanssa neljässä koulussa Pohjois-Ugandan Acholimaassa. Pisimmälle kehitettyjä ratkaisuja olivat niin kutsuttu elefanttihana eli hygieeninen ja vettä säästävä käsienpesuhana sekä konsepti koulujen käymäläjätteen kompostoimisesta lannoitteeksi. Näiden innovaatioiden kehitys jatkuu UniWASH-hankkeen toisessa vaiheessa 2017 - 2018.

Toinen vaihe 2017 - 2018

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana huomattiin, että innovaatiotyö on hidasta ja työn eri vaiheissa toimijoilla on omat roolinsa. Opiskelijoiden lupaavimpien konseptien testaamista jatketaan hankkeen toisessa vaiheessa järjestö- ja yritysvetoisesti. Tavoitteena on saada elefanttihanasta houkutteleva tuote markkinoille ja kehittää käymäläjätteen hyötykäyttöön liiketoimintamalli, joka luo jätteen käsittelylle turvallisen ja taloudellisesti kestävän kierron.

UNICEFin kumppaneina UniWASH-hankkeen toisessa vaiheessa ovat Water for People -järjestö, Biolan ja Eera.

UniWASH-hankkeessa kehitetty käsienpesuhana säästää vettä ja näin vähentää aikaa, joka lapsilla kuluu vedenkantoon koulupäivän aikana. © Martta Kaskinen
UniWASH-hankkeessa kehitetty käsienpesuhana säästää vettä ja näin vähentää aikaa, joka lapsilla kuluu vedenkantoon koulupäivän aikana. © Martta Kaskinen

Tavoitteet

1. Elefanttihanasta tehdään nk. proof of concept -kenttätestaus Mosambikissa UNICEFin tukemissa kouluissa. Hanojen testauksessa on mukana Biolan, joka kehittää prototyypistä uuden version ja tuottaa hanat testattavaksi.

2. Käymäläjätteen kerääminen, käsittely ja uusiokäyttö pyritään saamaan kestäväksi ja turvalliseksi kierroksi liiketoimintamallin avulla yhdessä ugandalaisen Water for People -järjestön kanssa.

3. Kestävän sanitaatioarvoketjun kehittäminen on UNICEFin ja yhteistyökumppani Eeran tavoitteena. Tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka kokoaa yhteen sanitaatioalan toimijat ja keskittyy koko sanitaatiokiertoon aina lasten ja kyläyhteisöjen hygieniakasvatuksesta turvalliseen käymäläntyhjennykseen, lietteen käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Tämä kaikki on mahdollista tehdä kannattavaksi liiketoiminnaksi, joka johtaa sekä sosiaalisesti, ympäristöllisesti että taloudellisesti kestävään sanitaatioon lapsille ja heidän perheilleen.

Lisäksi UNICEF ja kumppanit vahvistavat päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä niin Suomessa kuin Ugandassakin, jotta erityisesti turvalliseen sanitaatioon keskityttäisiin entistä enemmän kestävän kehityksen tavoitteen 6 saavuttamiseksi.

UniWASH-hanketta toteutetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. 

Lisätietoja

Yritysyhteistyön johtaja, Outi Mikkonen, 050 476 9999, outi.mikkonen@unicef.fi

» Lue lisää hankkeesta (englanniksi)