UniResearch: Innovatiivisia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa

Tutkimushankkeessamme tarkastellaan kehitysyhteistyön murrosta, joka näkyy muun muassa yritysten roolin vahvana kasvuna. Hankkeessa tutkitaan myös järjestöjen ja yritysten yhteistyötä sekä mahdollisuuksia ratkoa kehityksen haasteita yhteistyön avulla.

Tutkimushankkeen lähtöasetelmia ja tutkimustuloksia havainnollistetaan myös karikatyyrien avulla. Ne ovat ugandalaisen piirtäjän käsialaa. © UNICEF/2016/Simon Banga
Tutkimushankkeen lähtöasetelmia ja tutkimustuloksia havainnollistetaan myös karikatyyrien avulla. Ne ovat ugandalaisen piirtäjän käsialaa. © UNICEF/2016/Simon Banga

Hankkeen tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyön toimijoille tutkittua tietoa siitä, kuinka muutos voidaan kääntää mahdollisuuksiksi sekä ennen kaikkea positiivisiksi kehitysvaikutuksiksi lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille.

Hanke liittyy vahvasti uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Näitä kunnianhimoisia globaaleja tavoitteita valtiot tai kansalaisjärjestöt eivät pysty saavuttamaan yksin, vaan mukaan tarvitaan kaikki toimijat, mukaan lukien yksityinen sektori. Siitä, kuinka yhteistyötä näiden eri toimijoiden kesken parhaiten tehdään, ei ole kuitenkaan olemassa vielä tarpeeksi tietoa.

Tutkimuksella haluamme selvittää, kuinka erilaiset kehitysyhteistyötoimijat ovat reagoineet yksityissektorin vahvaan mukaantuloon kehitysyhteistyöhön ja kuinka ne hyödyntävät sitä. Millaisia poliittisia linjauksia Suomessa ja kansainvälisellä kentällä tehdään? Millaisia motiiveja ja valmiuksia eri toimijoilla on osallistua muutokseen? Mitä kehitysyhteistyöjärjestöt voivat oppia yksityissektorilta ja päinvastoin? Miten varmistetaan, että kehitysyhteistyön muutos hyödyttää haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä?

Pyrimme hankkeessa myös havainnollistamaan tapaustutkimuksien avulla, millainen yhteistyö toimii parhaiten niin järjestöjen kuin yritystenkin näkökulmasta. Kenelle uudenlainen yhteistyö tuottaa arvoa?

Lisäksi tutkimus valottaa innovaatioiden merkitystä kehitysongelmien ratkaisemisessa. Pyrimme selvittämään, millaiset innovaatiot ovat hyödyllisiä kehittyvissä maissa sekä millaisia paikallisia innovaatioita on jo käytössä ja mitä voimme niistä oppia. Tutkimus pureutuu myös siihen, mikä rooli suomalaisilla innovaatioilla voi kehityksen edistämisessä olla. Tutkimus on monitieteinen ja -menetelmällinen.

  • Hankkeen koko nimi: UniResearch: Kehitysparadigman muutos - uusia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa 
  • Hankkeen johtaja: Suomen UNICEF
  • Muut tutkijat: Helsingin yliopisto, Loughborough University (UK) ja Makerere University (Uganda)
  • Rahoittaja: Koneen säätiö
  • Hankkeen kesto: 2016-2020
  • Tutustu tutkimushankkeen tiivistelmään (.pdf) »

Hankkeen julkaisut

"Together We Can Achieve More": An Exploration of Civil Society-Business Partnerships in Uganda (UniResearch 2/2018)

Tutkimusraportissa esitellään tuloksia haastattelututkimuksesta, joka kartoittaa Ugandassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten näkemyksiä järjestö-yritysyhteistyöstä. Tutkimus paljastaa, että yritysten ja järjestöjen motiivit yhteistyöhön eroavat toisistaan merkittävästi.
» Tutustu tutkimukseen (englanniksi, pdf) 

Kansalaisjärjestöjen yritysyhteistyön motiivit ja haasteet (UniResearch 1/2018)

Tutkimusraportissa esitellään suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. Yritysyhteistyöllä haetaan lisäresursseja oman toiminnan tueksi, mutta taustalla on myös halu uudistaa toimintaa, edistää Agenda 2030:n tavoitteita uusin keinoin sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja monisyisiin kehitysongelmiin.

» Kansalaisjärjestöjen yritysyhteistyön motiivit ja haasteet (pdf)
» Tutustu tutkimuksen tiivistelmään ja suosituksiin (2 s, pdf)
» Summary of key findings in English (pdf)

Private Sector and Development: Finnish SMEs as Actors Contributing to Development? (UniResearch 1/2017)
Yritykset kehitysyhteistyössä - suomalainen pk-sektori kehityksen edistäjänä

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten näkökulmaa ja valmiutta osallistua kehitysyhteistyöhön kehityspoliittisen linjauksen mukaisesti. Tutkimus selvittää, mitä yritykset itse ajattelevat käynnissä olevasta murroksesta, ja kuinka ne näkevät mahdollisuutensa tuottaa politiikkalinjauksen mukaisia kehitysvaikutuksia.

» Private Sector and Development: Finnish SMEs as Actors Contributing to Development? (pdf)
»
Tutustu tutkimuksen keskeisiin tuloksiin ja suosituksiin suomeksi (2 s, pdf)

Lisätietoja

Annika Launiala, tutkimuksen johtaja, kansainvälisen vaikuttamisen ja ohjelmatyön päällikkö 050 575 6797, annika.launiala@unicef.fi
Minna Hakkarainen, senioritutkija, 050 356 3986, minna.hakkarainen@unicef.fi

 » Lue lisää UniWASH-hankkeesta