Ihmisoikeusperustaisuus kehitysyhteistyössä

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Ihmisoikeusperustaisuus
kehitysyhteistyössä

Vaikuttamistyömme tärkeä tavoite on lapsenoikeusnäkökulman edistäminen suomalaisessa kehityspolitiikassa ja ohjelmatyössä. Tätä tavoitetta tuemme vahvistamalla ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan asemaa kehitysyhteistyötä ohjaavana toimintaperiaatteena.

UNICEF/BANA2013-01238/KIRON

Ihmisoikeusperustaisuus nostaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden, kuten lasten, ihmisoikeuksien toteutumisen toiminnan päämääräksi ja mahdollistaa heidän aktiivisen osallistumisensa omien oikeuksiensa edistämiseen. Ihmisoikeusperustaisuus varmistaa, että lapsia ja heidän oikeuksiaan ei sivuuteta.

Lähestymistavassa toimintaa ohjaavat ihmisoikeuksia koskevat lait ja sopimukset sekä ihmisoikeusperiaatteet, kuten tasa-arvo, syrjimättömyys, osallistavuus ja vastuullisuus. Jokaisella lapsella on ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet ja valtiolla on velvollisuus varmistaa, että oikeudet toteutuvat.

Näin edistämme ihmisoikeusperustaisuutta

Suomen UNICEF edistää ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan vakiintumista suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet oppaan, joka toimii johdantona ihmisoikeusperustaisuuteen ja kertoo käytännössä mitä sillä tarkoitetaan. Olemme luoneet myös työkaluja, joita voi käyttää lähestymistavan esittelemisessä ja kouluttamisessa sekä oman ihmisoikeusperustaisen hankesuunnittelun tukena.

Lisäksi Suomen UNICEF toteuttaa vesi-ja sanitaatiosektorin yliopisto-yritysyhteistyöhanketta Ugandassa, jossa ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan liittyviä koulutusmateriaaleja ja työkaluja testataan käytännössä.

Tutustu materiaaleihimme

Opas ihmisoikeusperustaiseen kehitysyhteistyöhön 

Suomen UNICEFin laatima manuaali on käytännönläheinen opas ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan perusteista ja menetelmän käytännön soveltamisesta kehitysyhteistyöhön. Opas on englanninkielinen.

Lataa opas Introduction to the Human Rights Based Approach - a Guide for Finnish NGO´s and Their Partners (pdf-tiedosto)

Jos lataamisessa on ongelmia, voit kokeilla ladata oppaan SlideSharesta täältä.

Tarkistuslista hankesuunnittelun ihmisoikeusperustaisuudesta

Hankesuunnittelun ihmisoikeusperustaisuuden tarkistuslista koostuu joukosta kysymyksiä, jotka tekevät näkyväksi ihmisoikeusperustaisen suunnittelun ja tukevat sitä, että hanke on suunniteltu mahdollisimman hyvin noudattaen ihmisoikeusperustaisuuden periaatteita.

Kysymykset auttavat nostamaan ihmisoikeusperustaisuuden kannalta kriittisiä kysymyksiä suunnittelun eri vaiheissa. Listan kysymysten kunnollinen ymmärtäminen vaatii hyvää pohjatietoa ihmisoikeusperustaisuudesta. Tarkistuslista on suomeksi.

Lataa tarkistuslista tästä.

Koulutusmateriaalia ihmisoikeusperustaisesta hankesuunnittelusta

Suomen UNICEFin laatima koulutusmateriaali on tarkoitettu ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan esittelemiseen ja kouluttamisen tueksi kehitysyhteistyötoimijoille. Materiaalissa käydään kattavasti läpi ihmisoikeusperustaisuuden periaatteet ja menetelmät. Lisäksi koulutuksiin on sisällytetty aktivoivia kysymyksiä ja ryhmätehtäviä, joita voi käyttää lähestymistavan eri osa-alueiden havainnollistamiseen. Koulutusmateriaalit ovat englanninkielisiä. Perehdy alla oleviin ohjeisiin ennen materiaaleihin tutustumista.

Lataa ohje koulutusesitysten käyttämiseen tästä.

Introduction to HRBA

Itsenäinen johdantoesitys käy läpi lyhyesti ihmisoikeusperustaisuuden kokonaiskuvan ja keskeiset komponentit.

Alla oleva neljän esityksen kokonaisuus on laajempi vaihtoehto johdantoesitykselle ja käsittelee samoja teemoja syvällisemmin. Suunniteltaessa ihmisoikeusperustaista hanketta on suositeltavaa käyttää laajempaa kokonaisuutta.

Lataa johdantoesitys tästä.

1. The Origin, Principles and Standards

Ensimmäinen esitys käsittelee ihmisoikeusperustaisuuden taustalla vaikuttavia ihmisoikeussopimuksia ja periaatteita, jotka ohjaavat lähestymistavan tavoitteita ja käytäntöjä.

Lataa esitys tästä.

2. The Pattern of Rights-Holders and Duty-Bearers

Toinen esitys syventyy oikeuksienhaltijan ja vastuutahon käsitteisiin ja keskinäiseen suhteeseen, sekä kapasiteettiaukkojen ymmärtämiseen ihmisoikeusperustaisuudessa.

Lataa esitys tästä.

3. Understanding the Structure

Kolmas esitys käsittelee syvemmin ihmisoikeusperustaisen hankesuunnittelun ensimmäisiä vaiheita tilanneanalyysistä kapasiteettianalyysiin.

Lataa esitys tästä.

4. Moving Towards Clear Project

Neljäs esitys perehdyttää hankesuunnittelun loppuvaiheisiin vieden suunnitteluprosessin kohti implementaatiovaihetta ja seurantaa.

Lataa esitys tästä.

Kysely ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan koulutuksen arviointiin

Kysely on suunniteltu ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan koulutuksien yhteyteen. Kyselyä voidaan käyttää ennen koulutusta osallistujien pohjatietojen mittaamiseen ja koulutuksen muokkaamiseen vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Kysely on kuitenkin hyvin haastava, jos henkilöllä ei ole lainkaan etukäteistietoja ihmisoikeusperustaisuudesta.

Jos halutaan arvioida koulutuksen vaikuttavuutta, on suositeltavaa että kysely toteutetaan myös koulutuksen jälkeen. Tällöin voidaan arvioida koulutuksen onnistumista ja tunnistaa mahdollisia lisäkoulutustarpeita.

Kysely koostuu seitsemästä avoimesta kysymyksestä jotka käsittelevät keskeisimpiä alueita ihmisoikeusperusteisuudesta. Kysely kannattaa muokata vastaamaan kulloisenkin koulutuksen sisältöä.

Lataa kysely tästä.

Tietoa kyselyn kysymysten taustalla olevista tärkeimmistä oppimistavoitteista on ladattavissa tästä.

 

Aiheeseen liittyvää

»Innovatiiviset kumppanuudet

»UniWASH-hanke

»YK:n HRBA-portaali