Tavoite 4: Hyvä koulutus

12-vuotias Chafiya saa tehtäväänsä apua opettajalta koulussaan Dan Goran kylässä Nigerissä. © UNICEF/UNI141585/Dicko
12-vuotias Chafiya saa tehtäväänsä apua opettajalta koulussaan Dan Goran kylässä Nigerissä. © UNICEF/UNI141585/Dicko

Miten puutteet koulutuksessa vaikuttavat maailman lasten elämään?

Vaikka yhä useampi lapsi pääsee kouluun, edistys ei ole ulottunut kaikkiin lapsiin. Noin 120 miljoonaa 6-15-vuotiasta lasta jää edelleen koulun ulkopuolelle.

Lisäksi moni koulua käyvä lapsi ei saa laadukasta koulutusta eikä opi riittävästi. Maailman kaikista lapsista noin 130 miljoonaa ei ole oppinut lukemaan eikä laskemaan, vaikka on käynyt koulua neljä vuotta.

Monissa köyhemmissä maissa lukuisat tytöt saattavat jäädä ilman koulutusta muun muassa siksi, että vanhemmilla ei ole varaa laittaa kaikkia lapsia kouluun ja he valitsevat poikien kouluttamisen tyttöjen sijaan. Lisäksi monet tytöt naitetaan varhain, jolloin tulevat raskaaksi ja saavat lapsia kesken peruskoulun tai lukion. Koulutustavoite liittyykin läheisesti tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvosta.

Myöskään esimerkiksi vammaisten tai vähemmistökieltä puhuvien lasten koulunkäyntiä ei aina tueta, jolloin he jäävät helposti koulun ulkopuolelle tai lopettavat koulun kesken kaiken.

Laadukas koulutus pitää sisällään myös ihmisoikeuskasvatuksen ja sen, että lapsilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen. Suomessa ihmisoikeuskasvatuksessa ja lasten osallisuuden toteutumisessa on ollut puutteita. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat ihmisoikeuskasvatukseen ja lasten osallisuuden vahvistamiseen, mutta olisi tärkeää, että näiden asioiden toteutumista myös säännöllisesti arvioitaisiin, kuten Lapsen oikeuksien komitea on tuonut esiin.

Koulutuksesta on viime vuosina leikattu merkittävästi määrärahoja Suomessa, mikä voi vaarantaa laadukkaan koulutuksen ja vaikuttaa lasten ja nuorten oppimistuloksiin. Lisäksi haasteena on turvallisen ja väkivallattoman oppimisympäristön takaaminen, jos kouluissa esiintyy esimerkiksi koulukiusaamista.

Koulutus on tärkeää koska:

  • Se on lapsen oikeus.
  • Koulussa lapsi oppii paitsi lukemaan ja laskemaan, myös huolehtimaan itsestään.
  • Koulu antaa vahvan suojan kaikenlaista hyväksikäyttöä vastaan.
  • Kun tyttöjen koulutukseen sijoitetaan, lasten ja naisten asema ja toimeentulo parantuvat merkittävästi. Tytöt, jotka käyvät koulua yli 7 vuotta, menevät myöhemmin naimisiin, saavat vähemmän lapsia, eivät todennäköisesti menehdy synnytykseen, kasvattavat terveempiä lapsia ja heidän omat lapsensa pääsevät kouluun.

Mitä tavoite sisältää?

Tavoitteena on, että kaikki maapallon ihmiset saavat mahdollisuuden ilmaiseen peruskouluun.

Tavoitteessa todetaan, että lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen, turvalliseen oppimisympäristöön, päteviin opettajiin sekä elinikäisiin oppimismahdollisuuksiin. Laadukas koulutus sisältää esimerkiksi ihmisoikeuskasvatuksen, lasten osallistamisen koulun toiminnassa sekä riittävät tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseen. Koulutus on tärkeä tekijä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisäksi tavoite ajaa sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus esiopetukseen, yläkoulun käymiseen ja ammatilliseen koulutukseen. Tavoite tuo myös esiin varhaislapsuuden hoivan ja opetuksen merkityksen lapsen hyvälle alulle elämässä.

Koulutuksen tulee olla mahdollista kaikille lapsille: tytöille, pojille, vammaisille, alkuperäiskansaan kuuluville ja haavoittuvassa asemassa oleville.

Lue täältä, millaista koulutustyötä UNICEF tekee ympäri maailmaa.

Muut tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Tavoite 2: Ei nälkää

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta