Nuorten äänet – Yhteydessä,      Voices of Youth – Connect

Kymmenen viime vuoden aikana viestintäteknologia on saavuttanut entistä paremmin myös kehittyvien maiden nuoret. Yhä useammalla on ennennäkemättömät mahdollisuudet esimerkiksi online -oppimiseen, sujuvaan tiedonvaihtoon ja aktivismiin. Viestintäteknologian avulla on myös helppo liittyä paikallisiin ja maailmanlaajuisiin yhteisöihin.
 
Voices of Youth – Connect -ohjelma pyrkii kasvattamaan nuorista maailmakansalaisia, joilla on kyvyt tehokkaaseen viestintään ja yhteistyöhön – nuoria, jotka saavat aikaan muutoksia parempaan niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.
 
Ohjelman tavoitteet:
 
1. Parantaa projektiin osallistuvien nuorten osaamista.

 • Lisätä tietoa ja ymmärrystä asioista, jotka vaikuttavat kaikkiin maailman nuoriin.
 • Parantaa ymmärrystä siitä, miten rauhaa ja sovinnontekoa voidaan edistää – erityisesti konflikteista toipuvissa maissa.
 • Voimaannuttaa nuoria sekä lisätä heidän ymmärrystään siitä, miten saadaan aikaan sosiaalisia muutoksia.
 • Lisätä ymmärrystä mobiili- ja verkkoteknologioista sekä siitä, miten näitä voi käyttää sosiaalisten muutosten aikaansaamiseksi.
 • Siirtää huomio alueellisista ja kansallisista stereotypioista maailmankansalaisuuteen.
 • Parantaa verkkolukutaitoa sekä vahvistaa omaa verkkoläsnäoloa ja -itseluottamusta, tavoitteina verkon käyttö erityisesti tutkimuksessa ja ongelmanratkaisussa.
 • Oppia mediataitoja, joita nuoret tarvitsevat kasvaakseen paikallisyhteisöjään hyödyttäviksi verkkojournalisteiksi ja -aktivisteiksi.

2. Lisätä opettajien pedagogisia taitoja, rohkaista heitä toiminnalliseen opettamisen ja auttaa heitä hankkimaan osaamista ryhmätyötaidoissa ja kenttätyössä. Lisäksi tavoitteena on luoda online -verkosto ohjelmaan osallistuville opettajille.
 
Miten tavoitteet saavutetaan:

 • Vahvistetaan yhteistyötä ohjelmaan osallistuvissa maissa: Ohjelman toimintoja on koordinoitava monella eri tasolla. On tärkeä varmistaa, että osallistuminen on mahdollisimman laajaa. Mukaan tarvitaan muiden muassa opiskelijat, koulua käymättömät nuoret, nuorisokasvattajat, opettajat ja toimihenkilöt, koulujen rehtorit, alueelliset koulutusviranomaiset sekä kunkin maan opetusministeriö.
 • Aloitetaan Voices of Youth – Connect -ohjelma Etelä-Afrikassa ja Sambiassa:Tarjotaan nuorille turvallinen mahdollisuus tutkia sosiaalisia kysymyksiä ja oppia niistä. Ohjelma tarjoaa heille joustavan verkkoviestintäalustan, jonka avulla he voivat tuottaa viestejä, jotka vaikuttavat positiivisesti heidän ympäristöönsä.
 • Toteutetaan ja jatkuvasti kehitetään strategiaa, jolla tavoitetaan yhteisöt ja ne nuoret, jotka eivät käy koulua: Välineinä käytetään teknisiä innovaatioita, kuten radiota.
 • Kehitetään Voices of Youth – Connect -online -alustaa ja tutkitaan mobiilien komponenttien mahdollisuuksia: Yhdessä Nokian asiantuntijoiden kanssa etsitään avoimen lähdekoodin sovelluksia, jotka parantavat nykyisiä Voices of Youth – Connect -ohjelman verkkoratkaisuja.

Ohjelma toteutetaan kahdessa maassa: Etelä-Afrikassa ja Sambiassa.
 
Kohderyhmät:

 • 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret (eli yläkoulu- ja lukioikäiset, sekä koulua käyvät että koulua käymättömät) – erityisesti yhteisöistä, joissa on pulaa resursseista.
 • Ohjelmaan osallistuvien koulujen opettajat, nuorisokeskukset ja kumppanijärjestöjen toimijat.
 • Koululaisten paikallisyhteisöt.

 

Aiheeseen liittyvää

Englanniksi