Alkuperäiskieli isovanhemmilta lapsenlapsille: Bolivia

Hankkeen koko nimi: Indigenous Language – a Precious Legacy from Grandparents to Children in Rural Communities

Limonciton kylässä isovanhemmat huolehtivat lapsenlapsistaan ja puhuvat heille besiron kieltä.  © Bolivia 2015/Lagerstedt
Limonciton kylässä isovanhemmat huolehtivat lapsenlapsistaan ja puhuvat heille besiron kieltä. © Bolivia 2015/Lagerstedt

Hanke toteutetaan Bolivian 8 kielialueella (Movima, Chiquitano, Machineri, Yaminahua, Yuqui, Mojeño from San Ignacio, Guarani and Quechua)

Arvioidut hyödynsaajat:

  • 20 yhteisöä kahdeksalta eri kielialueelta

  • 200 alle 6-vuotiasta lasta isovanhempineen ja perheineen

  • kielipesä-menetelmän pilotoinnin seurauksena tavoitteena on ottaa malli käyttöön koko maassa

Toteutusaika: 2015-

Hanketta tuetaan Nenäpäiväkeräyksen avulla.

Hankkeen tausta

Varhaislapsuus on merkittävä kehitysvaihe, jolloin luodaan perusta älykkyydelle, persoonallisuudelle, sosiaalisille taidoille ja oppimiskyvylle. Varhaislapsuudessa aivojen kehitys on nopeinta. Mikäli lapsi ei saa tarpeellista tukea, hoivaa ja stimulointia, voi hänen kehityksensä vaarantua. Varhaislapsuudessa saatu tuki heijastuu myös koulumenestykseen, sillä tukea saaneilla lapsilla on paremmat mahdollisuudet menestyä koulussa.

Bolivian UNICEF pyrkii edistämään lapsen kehitystä varhaislapsuudesta alkaen yhdessä perheiden ja yhteisöjen kanssa, huomioiden alkuperäiskansojen ihmisoikeudet ja paikallisen lainsäädännön. Yhtenä toiminta-alueena UNICEFilla on alkuperäiskansaan kuuluvien lasten kielellisen kehityksen tukeminen. Kaksikielisyyden tukeminen on tärkeää, koska kielten oppiminen samanaikaisesti varhaislapsuudessa vahvistaa mm. identiteettiä ja kulttuuria, ja vaikuttaa positiivisesti aivojen kehittymiseen.

Hankkeen tavoitteet ja odotetut tulokset

Ohjelman tavoitteena on tukea lasten varhaista kehitystä, edistää heidän alkuperäiskielen sekä espanjan kielen osaamistaan ja täten parantaa lasten kouluvalmiuksia. Menetelmänä käytetään ns. kielipesää, jossa yhteisön isovanhemmat ovat aktiivisessa kanssakäymisessä lastenlastensa kanssa omalla alkuperäiskielellään.

UNICEF pyrkii integroimaan kielipesä-menetelmän osaksi lasten varhaisen kehityksen ohjelmatyötä. Bolivian opetusministeriön tavoitteena on saada pilottiohjelmasta maan kattava ohjelma tulevaisuudessa.

Tavoitteena on, että 20:ssa yhteisössä 8 kielialueella (Movima, Chiquitano, Machineri, Yaminahua, Yuqui, Mojeño from San Ignacio, Guarani and Quechua) lapset ovat kaksikielisiä varhaislapsuudesta lähtien.

Odotetut tulokset:

  • pienet lapset oppivat alkuperäiskielen isovanhemmiltaan saaden samalla muuta tukea kehitykseensä

  • perheet ja yhteisöt huolehtivat enenevässä määrin lasten varhaisesta kehityksestä

  • elvyttävä vaikutus vähintään kahdeksaan Bolivian alkuperäiskieleen

  • kielipesä-menetelmän soveltuvuus arvioidaan laajemmin Bolivian olosuhteissa