Siirry sisältöön

Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet: alustavat elementit eurooppalaisen ei-sitovan instrumentin/instrumenttien laatimiseksi

Suomen UNICEF kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

Liitteenä olevan luonnoksen ”Indicative detailed list of issues for further debate” perusteella kyseistä asiaa oli kovin haastava kommentoida, ja sen perusteella ei syntynyt kokonaiskuvaa ”alustaviksi ehdotuksiksi liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia käsitteleviksi elementeiksi laadittaessa eurooppalaista ei-sitovaa instrumenttia/useampaa instrumenttia”. Tämän vuoksi toteamme vain kovin lyhyesti:

Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet eivät sisällä lapsinäkökulmaa. Lapset ovat yleisesti ja helposti hyväksikäytetty ryhmä myös liiketoiminnassa, ja heidän mahdollisuutensa ja kykynsä käyttää oikeusturvajärjestelyjä ovat puutteelliset ja vaativat erityistoimenpiteitä. Tämän vuoksi nojautuminen pelkästään Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin ei ole riittävää. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) noudattamista valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea laati vuonna 2013 yleiskommentin No 16, General comment No. 16 on State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights, ohjeistaakseen jäsenvaltioitaan kehittämään yritysten yhteiskuntavastuuta. Tämä yleiskommentti ohjeistaa jäsenvaltioita lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamisessa nimenomaan yritystoimintaan liittyen. Dokumentti huomioi erityisesti ne yritystoiminnan alueet, joilla on syvimmät vaikutukset lasten oikeuksien toteutumiseen. Tämä tulisi huomioida laadittaessa eurooppalaista ei-sitovaa instrumenttia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli myös johtopäätelmissään Suomelle (CRC/C/FIN/CO/4, 7.9.2011) koskien Suomen neljättä lapsen oikeuksien sopimusta koskevaa määräaikaisraporttia, että Suomen valtion tulisi hyväksyä ja panna täytäntöön määräyksiä, joilla varmistetaan, että elinkeinoelämä noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia normeja yritysten sosiaalisesta vastuusta erityisesti lapsen oikeuksien osalta (kohdat 22 ja 23).

Tarpeen voi olla myös hyödyntää UNICEFin, YK:n Global Compact’in ja Pelastakaa Lapset -järjestön yhteistyössä tehtyjä liiketoimintaa ohjaavia lapsenoikeusperiaatteita Children's Rights and Business Principles (http://www.unicef.org/csr/12.htm). Ne sisältävät kymmenen periaatetta, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan ne toimintansa osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. Periaatteilla pyritään saamaan yritykset arvioimaan toimintansa vaikutuksia lapsiin ja ryhtymään toimiin muutoksen saavuttamiseksi. Näiden pohjalta on myös luotu käytännön työkalu: Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct, A tool for companies (http://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Policies_26112013_Web.pdf).

Ekstraterritoriaalisuus

YK:n lapsen oikeuksien komitea ottaa kantaa ekstraterritoriaalisuuteen yleiskommentissaan  No 16, General comment No. 16 on State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights, luku V, kohta C, jossa todetaan muun muassa että:

“the Convention (CRC) does not limit a State’s jurisdiction to ’territory’” ja edelleen, että:

“42. Host States have the primary responsibility to respect, protect and fulfill children’s rights in their jurisdiction. They must ensure that all business enterprises, including transnational corporations operating within their borders, are adequately regulated within a legal and institutional framework that ensures that they do not adversely impact on the rights of the child and/or aid and abet violations in foreign jurisdictions.

43. Home States also have obligations, arising under the CRC and its protocols, to respect, protect and fulfil children’s rights in the context of businesses' extra-territorial activities and operations provided that there is a reasonable link between the State and the conduct concerned. A reasonable link exists when a business enterprise has its centre of activity, is registered or domiciled or has its main place of business or substantial business activities in the State concerned. When adopting measures to meet this obligation, States must not violate the Charter of the United Nations and general international law nor diminish the obligations of the host State under the Convention.”

Lapsen oikeuksien komitea nosti myös Suomen osalta (CRC/C/FIN/CO/4, 7.9.2011) esille yritystoiminnan osalta lapsityövoiman käytön kieltämisen ulkomailla liiketoimintaa harjoittavilta suomalaisyrityksiltä ja monikansallisilta yrityksiltä, joilla on päätoimipaikka Suomessa. 

Helsingissä 13.3.2014

Inka Hetemäki
Vaikuttamis- ja ohjelmatyön johtaja
Suomen UNICEF ry