Siirry sisältöön

Lausunto: Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset jäsenvaltioille yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta

Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi Säätiö, Suomen UNICEF ry ja Suomen World Vision ry kiittävät saamastaan lausuntopyynnöstä: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille.

Luonnos on erittäin hyvä, kunnianhimoinen ja kattava ehdotus jäsenvaltioille siitä, miten niiden tulisi toteuttaa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Se noudattaa hyvin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvovan YK:n lapsen oikeuksien komitean vuonna 2013 laatiman yleiskommentti No 16 ehdotuksia yleisellä ihmisoikeustasolla ja siksi arvostamme luonnoksen ehdottamia hyviä ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia muun muassa seuraavissa asioissa:

-          Huolellisuusperiaatteen edellyttämistä jäsenvaltioiden alueella kotipaikkaa pitäviltä yrityksistä;

-          Jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten esimerkin näyttämisestä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja toteuttamisessa etenkin valtionyritysten, julkisen rahoituksen (esimerkiksi vientitakuulaitokset) ja julkisten hankintojen kautta; ja

-          Ihmisoikeusloukkausten uhrien pääsystä oikeussuojakeinojen piiriin.

Olemme erityisen ilahtuneita myös siitä, että luonnos ottaa huomioon lapsien haavoittuvuuden ja kiinnittää sen vuoksi erityishuomiota lasten oikeuksien toteutumiseen.

Suomen valtion tulisi ehdottomasti säilyttää sama kunnianhimo ja kaikki asiakirjassa ehdotetut toimenpiteet omassa kannanotoissaan luonnokseen. Suomen tulisi myös nostaa oman kansallisen YK:n ohjaavien periaatteiden toimeenpanosuunnitelman kunnianhimo samalle tasolle etenkin yllämainittujen kohtien osalta ja toteuttaa asiakirjassa ehdotettavat toimenpiteet.

Lisäys- ja muutosehdotukset

Koska luonnos on jo valmiiksi hyvä ja kattava, ehdotamme luonnokseen ainoastaan muutamia lisäys- ja muutosehdotuksia, joiden perustelut löytyvät alla siinä järjestyksessä kun ne esiintyvät asiakirjassa. Konkreettiset muutosehdotukset on tehty suoraan liitteenä olevaan Word-asiakirjaan track changes -toiminnolla:

  1. Jotta lasten oikeudet huomioitaisiin tärkeänä osana ihmisoikeuksia ja koska niistä puhutaan myöhemmin dokumentissa yksityiskohtaisemmin, ehdotamme YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvovan YK:n lapsen oikeuksien komitean vuonna 2013 laatiman yleiskommentti No 16 listaamista jo dokumentin alussa kohdassa, jossa luetellaan mihin tämän dokumentin suositukset pohjautuvat.
  2. Kunkin jäsenmaan tarkistaessa kansallista lainsäädäntöään ja toimintatapojaan olisi hyvä käyttää apuna riippumatonta ulkopuolista analyysia nykytilasta ja epäkohdista.
  3. Tietoa ja ymmärrystä YK:n yrityksiä ja liiketoimintaa koskevista suosituksista tulisi lisätä kaikilla hallinnonaloilla, poliittisten päättäjien ja kaikkien tärkeiden julkisen ja yksityissektorin viranomaisten ja sidosryhmien keskuudessa.
  4. Todellisten muutosten aikaansaamiseksi toimenpiteiden kansalliseen ja yhteiseurooppalaiseen seurantaan ja arviointiin tulisi kiinnittää huomiota. Hyvät ja riippumattomat seuranta ja arviointiprosessit tavoitteiden toteutumisesta auttavat myös parantamaan ja muuttamaan toimintatapoja, mikäli alun perin valitut eivät tuota toivottuja tuloksia.

Lisäksi haluaisimme kiinnittää niin Suomen kuin Euroopan neuvoston muidenkin jäsenmaiden huomiota siihen, että ihmisoikeuksia liiketoiminnassa ei tulisi käsitellä erikseen ja ainoastaan kansallisessa yrityksiä ja liiketoimintaa käsittelevässä toimeenpanosuunnitelmassa vaan ne tulisi ottaa huomioon kaikissa kansallisissa asianmukaisissa laeissa, strategioissa ja suosituksissa, kuten yritystoimintaa säätelevissä laeissa, kansallisissa yritysvastuuta koskevissa periaatepäätöksissä, sekä valtion yrityksiä ja julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja suosituksissa.

Olemme valmiita auttamaan

Koska ymmärrämme valtionhallinnon rajalliset resurssit, tarjoamme mielellämme asiantuntija-apuamme asiakirjassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Meillä on käytössämme useita erilaisia käytännön työkaluja, joita voimme hyödyntää yhteistyössä Suomen valtion kanssa toteuttaaksemme yhdessä lasten oikeuksien parempaa toteutumista Suomessa.

 

Helsingissä 8.9.2014

Anne Haaranen

Johtaja,

kansainväliset ohjelmat

Pelastakaa Lapset ry

Inka Hetemäki

Vaikuttamis- ja ohjelmatyön johtaja

Suomen UNICEF ry

Julia Ojanen

Ohjelmajohtaja

Plan Suomi Säätiö

Anne Pönni

Varatoiminnanjohtaja, yhteiskuntasuhteet

Suomen World Vision