Suomen UNICEF kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä: luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen selitysmuisto.

Olemme ilahtuneita, että lasten oikeudet on edelleen huomiotu itse ministerikomitean suosituksessa ja toivomme, että ne hyväksytään sellaisenaan lopullisessa asiakirjassa.

Suomen valtion tulisi ehdottomasti säilyttää sama kunnianhimo ja kaikki asiakirjassa ehdotetut toimenpiteet omassa kannanotoissaan luonnokseen ja pyrkiä edistämään suosituksessa vielä sulkeissa olevien osioiden hyväksymistä lopulliseen tekstiin. Suomen tulisi myös päivittää oma kansallinen YK:n ohjaavien periaatteiden toimeenpanosuunnitelma tämän ministerikomitean suosituksen hyväksymisen jälkeen ja varmistaa kaikkien asiakirjassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutus kansallisesti.

Lisäys- ja muutosehdotukset selitysmuistioon

Selitysmuistion luonnos on hyvä ja melko kattava kokonaisuus yksityiskohtaisemmista toimenpiteistä ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanon edistämiseksi Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen mukaisesti.

Ehdotamme selitysmuistion luonnokseen alla listattuja lisäys- ja muutosehdotuksia perusteluineen:

1. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

On tärkeää, että relevantteja sidosryhmiä (ml. kansalaisyhteiskunta) osallistetaan kaikkiin YK:n ohjaavien periaatteiden kansallisen toteuttamisen, seurannan ja toteutuksen arvioinnin vaiheisiin – ei ainoastaan kansallisen toimintasuunnitelman luomiseen tai sen arviointiin jälkeenpäin.

Tämän vuoksi ehdotamme tekstiin seuraavaa lisäystä: S7, para 18: ”Member States should engage with relevant stakeholders (including civil society representatives) throughout all stages of im-plementation, monitoring and evaluation of the Recommendation. Better engagement of relevant stake-holders may also help member States themselves to be more consistent in the implementation of the Recommendation.”

Ehdotamme tätä tekstiä lisättäväksi General Measures / Consistency and coherence in the implementation of the UN Guiding Principles -alaotsikon alle. Ajatus voidaan yhtälailla sijoittaa myös muuhun sopivaksi katsottuun paikkaan, kunhan sen sisältö ja merkitys eivät muutu.

2. Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin löydösten integrointi kaikkiin yritysten releventteihin toimintoihin ja prosesseihin on erittäin tärkeä osa huolellisuusvelvoitetta. Sen vuoksi haluamme tarkentaa tähän viittaavia kohtia seuraavilla lisäyksillä/tarkennuksilla:

a) Vaikutusten arvioinnin tulosten integrointia koskeva teksti tulisi tarkentaa sisältämään seuraava tarkennus (muotoilu on suoraan YK:n ohjaavista periaatteista, Principle 19): S 12, para 34: ”The find-ings of the impact assessment should be integrated across relevant internal functions and processes and followed by appropriate action (Principle 19)…”

b) Tärkeä osa yritysten ihmisoikeusvastuuta on noudattaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoittetta kaikessa toiminnassaan kaikkialla maailmassa. Itse suositus määrittelee selkeästi ja yksiselitteisesti, että kaikkien Euroopan Neuvoston jäsenmaissa pääkonttoriaan pitävien yritysten tulisi noudattaa huolellisuusvelvoitetta kaikessa toiminnassaan (para 18), tapahtuipa sen liiketoiminta Euroopassa tai muualla maailmassa.

Tästä huolimatta selitysmuistion para 35:n teksti on melko epäselvä ja sitä tulisi ehdottomasti selkiyttää monitulkintaisuuden välttämiseksi. Lisäksi selitysmuistion teksti ”The Recommendation does neither seek to define human rights due diligence…” on harhaanjohtava ja se tulisi poistaa, sillä YK:n ohjaavat periaatteet määrittelevät selkeästi kehikon, miten yritysten tulisi noudattaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta (Principle 17), johon myös selitysosan kappaleessa 34 on viitattu.

Näin ollen sekä itse suosituksen että sen selitysmuistion tulisi ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvollisuutta määritellessään viitata YK:n ohjaaviin periaatteisiin, esimerkiksi näin (S 12, para 35): ”According to paragraph 18 of the Recommendation, member States should apply such measures as may be necessary to encourage or, where appropriate, require that business enterprises carry out human right due diligence as defined in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.“

3. Valtion virkamiesten koulutukset

Koska yritysvastuukysymykset ja YK:n ohjaavien periaatteiden toteuttaminen on Euroopan maissa laajasti muidenkin vastuulla kuin ohjeistuksessa mainitut diplomaatit ja suurlähetystön väki (näiden tapauksessa koskee ainoastaan Euroopan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa), ehdotamme laajemman joukon listaamista esimerkinomaisesti selitysmuistioon. S 16, para 47: ”Paragraph 29 of the Recommendation encourages member States to offer training on business and human rights for governmental officials whose work might be particularly relevant. Such government official can be diplomatic and consular staff assigned to working in third countries with a sensitive human rights situation, those whose work relates to state-business nexus (e.g. state-owned company or export credit agency steering, managing public procurement or funds allocated to the pri-vate sector), those in charge of business and company legislation, and other relevant government offi-cials working directly or in-directly with the private sector.”

4. Lasten oikeuksien erityisnäkökulma

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että suosituksessa lasten oikeuksien huomiointi on koettu tärkeäksi ja nostettu omaksi kohdakseen. Näinollen myös selitysmuistiossa tulisi viitata tähän, jotta lasten oikeuksien huomioiminen ei saa vähemmän painoarvoa siinäkään tai pahimmassa tapauksessa koko osio tipahda pois itse suosituksesta. Mikäli Suomi haluaa ehdottaa spesifiä tekstiä lasten oikeuksien eritysnäkökulmasta selitysmuistioon, olemme tarvittaessa käytettävissä sen muotoilemisessa.

5. Seuranta ja toteutuksen arviointi

Selitysosion tulisi sisältää tekstiä suosituksen seurannasta ja toteutuksen arvioinnista sekä kansallisella että Euroopan neuvoston tasolla. Siksi ehdotamme IX Monitoring and evaluation -osan lisäämistä selitysosion loppuun sekä seuraavaa tekstiä kappaleeseen 88. ”Member States should monitor and assess the implementation of the Recommendation on regular basis, and should engage stakeholders in the process. Only through proper monitoring and evaluation processes member States can make better informed decision, evaluate the effectiveness of the measures taken and improve their actions to achieve the planned results.”

Lisäksi haluaisimme kiinnittää niin Suomen kuin Euroopan neuvoston muidenkin jäsenmaiden huomiota siihen, että ihmisoikeuksia liiketoiminnassa ei tulisi käsitellä erikseen ja ainoastaan kansallisessa yrityksiä ja liiketoimintaa käsittelevässä toimeenpanosuunnitelmassa vaan ne tulisi ottaa huomioon kaikissa kansallisissa asianmukaisissa laeissa, strategioissa ja suosituksissa, kuten yritystoimintaa säätelevissä laeissa, kansallisissa yritysvastuuta koskevissa periaatepäätöksissä, sekä valtion yrityksiä ja julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja suosituksissa.

Helsingissä 28.8.2015
Suomen UNICEF ry

Inka Hetemäki
Ohjelma- ja vaikuttamistyönpäällikkö

Irene Leino
Yritysvastuuasiantuntija