1. Kirjoittaminen

1-3 oppituntia
 Mediataidot, AI

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: koostaa tiedote/artikkeli tai uutisjuttu ajankohtaisesta aiheesta, käyttäen hyväksi eri tiedonlähteitä.

Ohjeet: Jaa luokka ryhmiin ja anna oppilaiden valita haluavatko tehdä tiedotteen, artikkelin vai uutisjutun antamastasi aiheesta. Hyviä aiheita ovat mm. Haitin maanjäristys, tyttöjen koulutus ja puhdas vesi. Pyydä oppilaita itse muotoilemaan otsikko, joka on lyhyt, selkeä ja informatiivinen. Voit katsoa vinkkejä tiedotteen ja artikkelin kirjoittamiseen Kaverina kaikille -oppaan sivuilta 88 ja 89. Oppilaat voivat halutessaan tarjota artikkeleita paikallislehdille tai videokuvata materiaalia kirjoittamaansa uutiseen.  

Materiaalit: Kaverina Kaikille -opas (Pdf), Suomen UNICEFin ajankohtaista-palsta,UNICEFin kansainväliset tiedotteet, sanomalehdet, aikakauslehdet, internet.

2. Kuva ja otsikko muokkaavat viestiä

1-2 oppituntia

Mediataidot, AI, KU

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: tehdään oppilaat tietoisiksi viestiin vaikuttavista tekijöistä mm. kuvan rajaus, kuvaan yhdistetyn tekstin ja otsikon vaikutus sekä omien aikaisempien tietojen vaikutus.

Ohjeet: Ohjaaja voi herättää mielikuvia näyttämällä Kaverina kaikille -oppaan sivujen 91-95 kuvakortit kalvoilta oppilaille. Kuvakorttien takana on kysymyksiä, joilla saa tietää, mitä oppilaille tuli mieleen. Keskustelussa on hyvä kysyä, miksi kukin oppilas ajattelee juuri siten kuin sanoi. Huomataan, että jokaisen tausta, kokemukset jne. vaikuttavat tulkintaan. Aina on hyvä kysyä peruskysymykset: missä, kuka, milloin. Oikeaa vastausta ei ole tärkeää etsiä, vaan huomata juuri kuvan tulkinta. Lopuksi ohjaaja vie keskustelun teemoihin, joita korteissa "oikeasti" on haluttu käsitellä.

Materiaalit: Kaverina Kaikille -opas (pdf, tarvitset s.91-95)

 

3. Kehitysmaat uutisissa

1-2 oppituntia
Mediakasvatus

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: tutkia miten kehitysmaista puhutaan mediassa ja minkälaisia mielikuvia kuvat ja tekstiyhteydet antavat. Mitä jätetään kertomatta?

Ohjeet: Etsikää pienryhmissä tai pareittain kehitysmaita käsitteleviä juttuja sanoma- ja aikakauslehdistä. Kootkaa taulukko, johon merkitsette vastaukset seuraaviin kysymyksiin jokaisen jutun kohdalta:

  1. Mitkä maat mainittiin jutussa?
  2. Mikä oli jutun pääaihe? (esim. nälänhätä, sota, maanjäristys jne.)
  3. Missä lehden osiossa juttu oli (esim. pääkirjoitus, kotimaa, ulkomaat, kulttuuri, mielipide jne.)
  4. Tekstityyppi (esim. uutinen, reportaasi, kolumni, haastattelu jne.)
  5. Onko juttu negatiivinen vai positiivinen? Miksi?
  6. Minkälaista kuvaa on käytetty kuvitukseen? Kertooko kuva jotain lisää?
  7. Mitä jutussa jätetään kertomatta?


Laatikaa havainnoistanne lyhyt tiivistelmä muulle luokalle. Kertokaa miten eri juttujen näkökulmat eroavat toisistaan ja antaako juttu totuudenmukaisen kuvan kehitysmaan elämästä.

Linkkejä:

Yleistietoa medioista 
(Kaverina kaikille -opas s. 85-97)

Stereotypiat
(Terveystieto, tehtävä nro 3)