1. Arvojono - arvoista oikeuksiksi

1-2 oppituntia keskustelun määrästä riippuen

Katsomusaineet, terveystieto

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

Tavoite: huomata, kuinka aivan pelkän arkijärjen avulla pystymme pääsemään yksimielisyyteen siitä, mitkä asiat ovat hyvän elämän ja kaikkien ihmisten kannalta oleellisia asioista (globaali ihmisyys). Näistä hyvän elämän perusasioista nousevat universaalit ihmisoikeudet. Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet on koottu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (taulukkona lapsen arkielämään läheisimmin liittyvät artiklat A4, pdf). Ne eivät siis ole mitään abstrakteja asioita vaan hyvään, inhimilliseen elämään tarvittavia perusasioita. Niiden toteutumisesta ihmisten tulee pitää huolta sekä valvoa niiden toteutumista maailmassa, ne eivät ole itsestäänselvyys. Myös monien uskonnollisten kirjoitusten ja opetuksien voi huomata pyrkineen eri aikakausina määrittämään "hyvää elämää" omista kulttuurisista lähtökohdistaan.

Ohjeet:
1. 
Piirrä taululle ihmisen ääriviivat. Korosta esim. värillä sydämen alue (= tunneasiat) ja pää (= tieto/ järki)  muusta fyysisestä. Keskustelkaa kuvion avulla muutama minuutti yhdessä, mitkä ovat tärkeitä asioita ihmiselämässä ja kirjatkaa asioita ihmishahmoon esim. riittävä ravinto vatsan kohdalle. Usein oppilaat muistavat fyysiset asiat, mutta aineettomat tarpeet jäävät vähemmälle kuten uskonnon harjoituksen tarve, sosiaaliset kontaktit/läheisyys, turvallisuus jne..
2. Kerro, että onneksi ihmiskunta on aiemminkin näitä asioita pohtinut ja kirjannut ne esimerkiksi sopimukseksi (Lapsen oikeuksien sopimus eli LOS, Ihmisoikeuksien julistus). Teidän ei tarvitse kaikkea uudelleen keksiä. Laita seinälle valmiiksi  lyhennetty versio lapsen oikeuksien sopimuksesta tekstimuodossa tai taulukkona (A4, pdf) Voit myös jakaa lyhennetyt versiot lapsen oikeuksista oppilasryhmille ja he hetken keskusteltuaan kertovat, mitä samoja asioita he sanoivat tai löysivät. Voitte keskustella myös, mitä jäi sanomatta?
3. Ohjeista arvojanan/-jonon tekeminen. Osoita selkeästi, mihin arvojono opiskelutilassa rakentuu. Janan/ jonon toisessa päässä ovat tärkeät asiat ja toisessa vähemmän tärkeät. Ääripäät voi merkitä lattiaan tai seinään vaikkapa lapuilla "Elämälle tärkeät asiat" ja " Elämälle vähemmän tärkeät asiat".
4. Ohjaaja pitää irralleen leikattuja Tarpeita vai haluja -kortteja viuhkana kädessään. Hän antaa kunkin oppilaan nostaa summittaisesti korttiviuhkasta yhden kortin. Kun kaikilla on yksi kortti, ohjaaja kertoo, että kokeillaan, pystytäänkö hiirenhiljaa järjestäytymään ”arvojanaksi” luokkatilaan. Ohjaaja ohjeistaa vielä oppilaat pitämään saamansa kortin ylhäällä kädessään niin, että taakse asettuva näkee, mikä kuvakortti on hänen edellään ja lisäksi ohjaaja kertoo, että jos kaksi asiaa tuntuvat yhtä tärkeiltä, oppilaat voivat asettua rinnakkain. Näin oppilaat voivat tässä vaiheessa ääneti ”arvottaa” paikkansa. Kun kaikki ovat jonossa paikkansa löytäneet voi oppilaita pyytää tuomaan ja kiinnittämään taulumagneetilla/nuppineuloilla kortit jonon järjestyksessä taululle loppukeskustelua varten.
5. Keskustelussa havaitaan usein, että jotkin korteissa esitetyt asiat ovat hyvän elämän kannalta oleellisempia kuin toiset. Ohjeista oppilaat aina keskustelun lomassa viittaamaan, kun löytävät keskustelun aiheena olevaan asiaan liittyvän kohdan sopimuksesta. Voit myös ohjaajana osoittaa seinällä olevasta Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloista 2-40 hyvälle elämälle tarvittavia perusasioita (terveydenhoito,koulutus,turvallisuus,vapaudet). Miettikää lopuksi vielä, puuttuisiko sopimuksesta jokin tärkeä asia? Mihin kohtaan puhdas, elinkelpoinen ympäristö tai luonto sisältyy (Art.6, hengissä selviäminen)?

Materiaalit: Tarpeita vai haluja -kortit (pdf) 
                    Lapsen oikeuksien sopimus taulukkona (pdf)


Muuta: Voitte todeta, että myös uskonnollisiin kirjoihin (eri uskontojen pyhiin kirjoihin) on koottu näitä asioita esim. 10 käskyä ja keskustella, mitä samoja asioita näistä 2 lähteestä löytyy. Lisää vihjeitä, miten edetä lapsen oikeuksien opettamisessa löydät täältä.

 2. Moninaisuuden ymmärtäminen
- valmiuksia nykymaailmaan


vähintään 3-4 erillistä oppituntia tai teemapäivä

UE, ET (HY) 

Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulu ja lukio

Tavoite: auttaa kasvattajia systemaattisesti antamaan  lapsille ja nuorille valmiuksia tulla moninaisuutta ymmärtäviksi erilaisten ajattelun taitojen kautta (ihmisoikeusperäinen ajattelu, normikriittisyys, medialukutaito, empatiakyky).Tulevaisuuden maailmassa moninaisuuden ymmärtäminen on kansalaistaito.

Ohjeet:  Toiminnalliset työpajavihjeet (pdf)

3. Suuret uskonnot


vähintään 1-2 oppituntia

UE, ET (HY) 

Kohderyhmä: alakoulut (6.lk), yläkoulu ja lukio

Tavoite: tutustuttaa oppilaat eri uskontoihin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin. Harjoitellaan mahdollisesti ryhmätyötaitoja. Tietoja taulukkoon voi etsiä tietokoneilla, mikäli sellaiset yhteydet ovat käytössä.

Ohjeet: Keskustelkaa Kaverina kaikille -oppaan sivujen 73-75 ohjeiden ja pohjien mukaisesti uskonnoista. Näytä kalvona "Uskonnot suuruusjärjestyksessä" -pohja ja siihen liittyvät kysymykset. Jaa luokka mahdollisuuksien mukaan ryhmiin ja ohjeista etsimään tietoa 15-20 minuutin ajan taulukkopohjan täyttämiseksi.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.73-75)

 

4. Tositarinoita syrjinnästä / Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet


vähintään 1 oppitunti

UE, ET

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: ymmärtää yleistämisen ja stereotypioiden vääristävä vaikutus. Tutustua toisenlaiseen näkökulmaan.

Ohjeet: Kopioikaa tarinat tarvittaessa. Lukekaa ääneen tai itseksenne tarina Englannissa asuvan Abdulin elämästä vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen (s. 65), Vesnan tarina Bosniasta (s. 66) tai Earlin tarina Englannista (s. 67). Keskustelkaa kysymyksistä yhdessä, tai oppilas voi vastata kysymyksiin myös itsekseen.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.65-67)
 
 

5.Väittämiä tytöistä ja naisen asemasta

 
vähintään 1 oppitunti

terveystieto, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet
 
Kohderyhmä: alakoulu (5.-6.lk), yläkoulu ja lukio
Tavoite: oppilaat pohtivat koulutuksen merkitystä itselle. Keskustellaan sukupuoliin liittyvistä yleisistä oletuksista ja tasa-arvosta. Teema laajennettavissa suvaitsevaisuuskasvatukseen.

Ohjeet: Lukekaa virittäytymisenä ääneen tositarina Sostikasta ja Muunasta Nepalissa (s.33,Oikeuden aika -opas). Sen jälkeen ohjaaja kertoo, että lukee yhden väittämän kerrallaan ääneen tyttöjen ja poikien elämästä eri maissa (s.34 yläasteen Oikeuden aika -opas). Kunkin väittämän jälkeen oppilaat näyttävät sovitulla merkillä, onko väittämä heidän mielestään totta vai tarua. Ohjaaja sanoo oikean vastauksen (s.35). Keskustelkaa jokaisen väittämän kohdalla seuraavista asioista: Miksi oppilaat päätyivät antamaansa vastaukseen? Miten kehitysmaissa asuvat ihmiset mahtaisivat vastata kysymyksiin?

Lisäideoita toteuttamiseen tästä (pdf)

Materiaalit:   Alakoulujen opas, Sostikan ja Muunan tarina  s.33 (pdf)
                      Yläkoulujen opas, Väittämäkortit tytöistä (s.34-35) (pdf)

6. Pakolaisuus / turvapaikan hakeminen -lautapeli


vähintään 1 oppitunti

UE, ET

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: tutustuttaa nuoret turvapaikanhakijoiden ongelmiin ja auttaa ymmärtämään pakolaisuutta.

Ohjeet: Tutustukaa Kaverina kaikille -oppaan ohjeiden ja kysymysten avulla teemaan "turvapaikan hakeminen". Ottakaa tarvittava määrä kopioita pelipohjista ja korteista. Varautukaa sopivalla määrällä noppia (1 kpl/peli) ja pelinappuloita esim. nappeja tms. Pelatkaa sen jälkeen ohjeiden mukaan lautapeliä. Loppukeskusteluun on hyvä varata n. 10 min. Jatkotehtävillä voi jatkaa teemaa seuraavaankin oppituokioon.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.68-72)

7. Kulttuurit tutuksi -projekti


vähintään 4-5 oppituntia

UE, ET (HY,GE)

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Tavoite: auttaa oppilaita näkemään, mistä kaikista kulttuureista heidän oma yhteiskuntansa on saanut vaikutteita. Saada oppilaat arvostamaan näitä vaikutteita.

Ohjeet: Projektin tulokset ryhmä/oppilas koostaa suurille paperiarkeille julisteeksi. Tarvitaan värikkäitä kyniä, lehtiä, valokuvia tms. kuvamateriaalia. Ohjeet monistetaan ryhmälle tai kaikille sen jäsenille. Vaiheessa 1 on luokkatyöskentelyä n. 15-20 min. Vaiheessa 2 on tutkimustyötä ja materiaalin keruuta 1-2 tuntia, josta osan voi tehdä kotitöinä, kunhan ohjeet ovat mukana. Vaiheessa 3 löydetyt materiaalit luokitellaan ja jaetaan neljään teemaan oppitunnin aikana. Edetkää Kaverina kaikille -oppaan ohjeiden ja kysymysten mukaan. Tuotosten tarkasteluun ja keskusteluun voi käyttää vielä yhden tunnin.

Materiaalit: Kaverina kaikille -opas (pdf, tarvitset s.76-77)

Linkkejä:

UUTTA 2015!
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -ohjaajan opas

Tämän oppaan avulla johdattelet oppijat arkielämän tilanteista ihmisoikeuksiin toiminnallisesti ja osallistavasti.

Jatkoehdotuksia tehtävän 1 jälkeen

 
Eriarvoisuus
(Ilmaisutaidon harjoitus)

Terveys ja ihmisoikeudet
(Terveystieto, tehtävä nro 3)

Kahden yhteisön tarina - hiv/aids ja asenteet
(Terveystieto, tehtävä nro 7)

Irti köyhyydestä järjestöjen avulla
(Schools for Africa -PowerPoint, kehitysyhteistyö)

UNICEFin oppimisympäristön Laos-kylä
(kehitysyhteistyö, buddhalaisuus Laosissa)

UNICEFin oppimisympäristön Tansania-kylä
(kehitysyhteistyö, koulutuksen vaikuttavuus)

Lukemista ja keskustelua tositarinoiden avulla
(erilaisuus, pakolaisuus, köyhyys)

Gaia -Kansojen kokous -roolipeli 
Toiminnallinen menetelmä demokratiakasvatukseen, n. 3h.