Barnorganisationens många uppgifter

UNICEF är FN:s barnorganisation. Vi arbetar för de mest utsatta barnen i hela världen. Vi ser till att barnets rätt till hälsa, utbildning och skydd förverkligas.

Så här hjälper UNICEF: sex viktiga principer

 1. UNICEF genomför långsiktiga utvecklingsprogram som stöder de fattiga ländernas egna strukturer. Till exempel vårt hälso- och utbildningsarbete planeras så att det stärker staternas egna program och mål.

  » Vi når varje barn.

 2. Vårt arbete utförs i samarbete med partnerlandets myndigheter, medborgarorganisationer och lokala samhällen. Målet är att landet till sist klarar sig själv.

  » Vi höjer den lokala kompetensnivån.

 3. Vi jobbar på alla nivåer. Vi påverkar regeringarnas arbete, men vi arbetar också på gräsrotsnivån med familjer och barn. Vi stöder till exempel både barnens skolgång och utvecklingen av ländernas utbildningssystem.

  » Vi skapar bestående förändringar.


 4. UNICEF är en av de största nödhjälpsaktörerna. Vi hjälper årligen i cirka 280 kriser på olika håll i världen. Vi ansvarar bland annat för vattenförsörjningen och barnens hälsa.

  » Vi hjälper omedelbart, eftersom vi redan finns på plats överallt.

 5. Vi utvecklar nya metoder för att främja barns välmående. Vårt innovationsarbete har resulterat i bland annat hållbara vattenpumpar och ett SMS-system som underlättar registreringen av nyfödda barn.

  » Vårt arbete är effektivt.

 6. Vårt arbete grundar sig på och får sin styrka av FN:s konvention om barnets rättigheter. Avtalet räknar upp de mänskliga rättigheterna som gäller barn och fastställer att staterna bär huvudansvaret för att de förverkligas. Vår uppgift är att stöda staterna och övervaka att barnens rättigheter förverkligas.

  » Vi försvarar alla barns rättigheter.

UNICEFs arbetsområden

HÄLSA

Med UNICEFs stöd får barnen rent vatten, näring, vacciner och annan hälsovård.

Läs mer

UTBILDNING

UNICEF hjälper barnen att få gå i skola och utvecklar kvaliteten på undervisningen tillsammans med staterna.

Läs mer

SKYDD OCH JÄMLIKHET

UNICEF arbetar med att förhindra våld och utnyttjande av barn, samt försvarar varje barns rättigheter.

Läs mer

NÖDHJÄLP

När det inträffar en katastrof är det UNICEFs uppgift att se till att barnen överlever.

Läs mer