Information om UNICEF

Dela med dig av det goda Whatsapp

Vad är UNICEF och varför finns vi?

UNICEF är FN:s barnorganisation. Vi arbetar långsiktigt i hela världen för de mest utsatta barnen, oavsett deras nationalitet, religion eller politiska övertygelse.

UNICEF i korthet

 • UNICEF (United Nations Children´s Fund)
 • Grundades 1946
 • Hjälpte Finlands barn 1947-1951
 • Verksam i 190 länder idag
 • Arbetet bygger på konventionen om barnets rättigheter
 • Vår uppgift är att hjälpa de mest utsatta barnen

UNICEF grundades år 1946 för att hjälpa Europas barn efter andra världskriget. UNICEF hjälpte även Finland, när de finländska barnen behövde hjälp under åren 1947-51.

Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, vars viktigaste mål är att trygga de grundläggande rättigheterna: hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd åt alla barn.

Vad gör UNICEF?

I utvecklingsländerna planerar och förverkligar UNICEFs landskontor utvecklingsprogram tillsammans med lokala myndigheter, beslutsfattare, medborgarorganisationer, samhällen och familjer. Vi har programarbete i sammanlagt 155 länder.

I de rika länderna samlar UNICEFs nationalkommittéer in medel för UNICEFs programarbete och främjar barnets rättigheter i det egna landet. Finland UNICEF rf är en av 35 kommittéer.

UNICEFs mål är att stärka ländernas egna system så att de själva kan ta väl hand om sina barn.

UNICEF är också en av de viktigaste aktörerna vid katastrofsituationer och vi hjälper årligen i cirka 280 kriser.

Dessutom bedriver UNICEF omfattande forskning, evaluerar och främjar barnens bästa i verkställandet av internationella avtal och beslutande organ samt utvecklar innovationer som förbättrar barnens liv.

Givarna möjliggör hjälpen

UNICEF får inte en del av FN:s medlemsavgifter utan verksamheten finansieras uteslutande med hjälp av donationer. En tredjedel av medlen kommer från privatpersoner, resten från regeringar och företag runt om i världen.

Med ditt stöd gör UNICEF med partners följande:

 • vi vaccinerar mot dödliga sjukdomar
 • vi distribuerar rent vatten
 • vi säkerställer att utbildningen är av god kvalitet
 • vi skyddar barn från exploatering och
 • vi hjälper i nödsituationer

Internationella UNICEF

UNICEF sysselsätter över 10 000 anställda varav 80 procent jobbar på fältet.

Henrietta H.Fore (på twitter @unicefchief) arbetar som högsta chef. Högsta chefen rapporterar till en styrelse med 36 medlemmar som företräder FN:s medlemsstater och fungerar enligt ett roterande schema.

UNICEFs huvudkontor finns i New York. Andra viktiga verksamhetsställen är Europas administrativa centrum som finns i Geneve, ett centrallager i Köpenhamn och forskningscentret Innocenti i Florens. Det finns 127 landskontor och dessa stöds av sju regionala kontor.

Finlands UNICEF

Finlands UNICEFs uppgift är att samla in pengar för UNICEFs internationella utvecklingsarbete och katastrofinsatser, samt att påverka- och informera mångsidigt om barns rättigheter.

Finlands UNICEF rf i korthet

 • Bildades 1967
 • Samlar in pengar för UNICEFs utvecklingsprogram
 • Främjar barns rättigheter i hemlandet
 • Arbetar inom tre delområden: insamling, påverkan och kommunikation

UNICEF är FN:s barnorganisation. Finlands UNICEF rf är en av UNICEFs 33 nationalkommittéer som är verksamma i de rika länderna.

Nationalkommittéerna samlar in en tredjedel av internationella UNICEFs intäkter. Utöver medelanskaffningen jobbar kommittéerna för att barns rättigheter ska förverkligas i de egna hemländerna.

Finlands UNICEFs generalsekreterare är Marja-Riitta Ketola. Föreningens styrelse har 9 medlemmar och som ordförande fungerar Teija Andersen. Personalen består av cirka 65 anställda. Dessutom stöds vår verksamhet av 2000 frivilliga.

Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Medelanskaffning

Vi samlar in pengar främst som månadsgåvor, engångsgåvor och testamenten. Dessutom stöder många företag vårt arbete med donationer och via olika partnerskapsavtal.

Pengarna som samlats in i Finland betalas till UNICEFs barnfond därifrån de förmedlas vidare till internationella UNICEFs programarbete världen över.

Via Finlands UNICEF kan man även understöda UNICEFs arbete i vissa specifika länder och fokusområden. Du kan även understöda UNICEF genom att köpa en UNICEF-gåva.    

Påverkan

Vårt påverkansarbete innefattar två delar: arbete i Finland respektive internationellt arbete.

I Finland har vårt påverkansarbete som mål att våra lagar och policyn, samt användningen av de offentliga medlen, ska gynna barnen. Vi samarbetar med myndigheter, organisationer, universitet och skolor.

Vi utför även pilotprojekt både i hemlandet och i utvecklingsländer, och de resulterar i verksamhetsmodeller samt nya innovativa partnerskap som främjar barns rättigheter.  

Kommunikation

Vi producerar mångsidigt material om UNICEFs arbete i hela världen och informerar om aktuella ämnen.

Vi informerar även om internationella UNICEFs årliga rapporter och undersökningar som behandlar världens barn. Dessutom bedriver Finlands UNICEF egen forskning.

 

Finlands UNICEFs vision

Finlands UNICEF vill få med sig varje vuxen och varje barn i att bygga en värld där barnets rätt till ett värdigt och säkert liv förverkligas.

 

Finlands UNICEFs mission

Det är barnets rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barnets hälsa måste säkerställas, dess skolgång garanteras och barnet måste skyddas från utnyttjande, våld och diskriminering. Finlands UNICEF arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas.

Finlands UNICEF har förbundit sig till att skydda de mest utsatta barnen – hjälpa dem som drabbats av extrem fattigdom, krig, naturkatastrofer och exploatering. Finlands UNICEF tror att barn måste överleva, vara trygga och må bra för att det ska ske utveckling överallt i världen.
 

Bild: Taifunen Hajyan förorsakade omfattande skador i Filippinerna i november 2013. UNICEF levererade tält för barnvänliga platser och leksaker till barnen, utöver de övriga nödhjälpsartiklarna. © UNICEF/NYHQ2014-0121/GIACOMO PIROZZI